Lt
Pradžia

Savivaldybės teikiama parama

Lazdijų rajono savivaldybėje, siekdama sudaryti ir gerinti sąlygas verslo ir turizmo plėtrai bei skatinti šią veiklą, skiria finansinę paramą verslo subjektams pagal paraiškas.

 

GALIMI PAREIŠKĖJAI:

1. Verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine-komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, ūkininko pažymėjimą);

2. Įmonė;

3. Mokomoji mokinių bendrovė.

___________________________________________

PAREIŠKĖJAI TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

* Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;

* įmonė / verslininkas turi būti įregistruotas ir ekonominę veiklą vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje;

* verslininkas turi turėti galiojantį verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą ar ūkio įregistravimo pažymėjimą;

* įmonė / verslininkas negali turėti įsiskolinimų valstybės biudžetui ir (ar) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos fondo biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, Savivaldybės biudžetui;

* mokomoji mokinių bendrovė turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1509 „Dėl moksleivių ir studentų imitacinių bendrovių“ nuostatas ir turėti viešosios įstaigos „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) išduotą leidimą vykdyti veiklą.

___________________________________________

PARAMOS PRIEMONĖS:

Paramos priemonės pavadinimas

Finansavimo sąlygos

5.1. Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

Kompensuojama 100 proc., bet ne daugiau kaip 150 Eur pradinių steigimosi išlaidų.

Kompensuojamos išlaidos: atlygis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų patvirtinimą, mokesčiai VĮ Registrų centrui, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas, juridinio asmens antspaudo gamybos ir elektroninio parašo įsigijimo išlaidos

5.2. Darbų saugos mokymų, skirtų darbdaviui ar jam atstovaujančiam asmeniui, išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama 70 proc., bet ne daugiau kaip 200 Eur išlaidų už darbų saugos mokymus įmonei (vieną kartą).

5.3. Verslo planų / paraiškų finansinei paramai gauti iš fondų ir bankų rengimo išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama 70 proc., bet ne daugiau kaip 700 Eur išlaidų už verslo plano / paraiškos skirti finansinę paramą iš Europos Sąjungos ir kitų fondų parengimą, kai yra gautas finansavimas verslo planui / projektui.

Verslo planas / projektas turi būti įgyvendinamas Savivaldybės teritorijoje

5.4. Mobiliosios programėlės, internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama 80 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 Eur sukūrimo paslaugų išlaidų

5.5. Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų dalinis kompensavimas

Skiriama vienkartinė ne daugiau kaip 1000 Eur išlaidų kompensacija už kiekvieną įkurtą naują darbo vietą (etatą) Savivaldybėje, joje pagal neterminuotą darbo sutartį įdarbinus Savivaldybės gyventoją (deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje turi būti visą prašomą kompensacijos laikotarpį).

Įkurta darbo vieta turi būti užimta darbuotojo ne trumpiau nei 6 mėn.

Kompensacijos dydis skiriamas atsižvelgiant į darbuotojo darbo užmokestį, įformintą darbo sutartyje.

5.6. Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama 50 proc., bet ne daugiau kaip 750 Eur išlaidų (PVM nėra tinkamos išlaidos, jei įmonė yra PVM mokėtoja).

Kompensuojamos pandusų, mobilių pandusų įsigijimo ir pan. išlaidos, pritaikant infrastruktūrą pareiškėjo veiklos vykdymo teritorijoje, esančioje Savivaldybėje.

5.7. Verslo paskolos palūkanų dalinis kompensavimas

Kompensuojama 30 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur nuo faktiškai sumokėtos palūkanų sumos verslo paskolos palūkanų pareiškėjui, turinčiam galiojančią verslo paskolos sutartį.

Palūkanos – pinigų suma, mokama už suteiktą paskolą, t. y. sutartyje nustatyta procentinė dalis, skaičiuojama nuo suteiktos paskolos dydžio.

Paskolos sutartis turi būti pasirašyta ne anksčiau 39 mėn. iki paraiškos teikimo datos.

Maksimalus laikotarpis už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos – 36 mėn.

Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti paskolos lėšų tinkamos dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

Palūkanos nekompensuojamos, jeigu:

* perkamas ir (ar) statomas nekilnojamasis turtas, siekiant jį parduoti (perleisti) kitiems asmenims, o ne naudoti savo veikloje;

* paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliui (-iams) įsigyti (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi ir pavėžėjimą;

* paskolos lėšos yra skirtos įmonių akcijoms, obligacijoms įsigyti ir kitam finansiniam turtui finansuoti, kitos paskolos likučio padengimui, naujos paskolos suteikimui trečiajam asmeniui, trečiųjų asmenų įsipareigojimų padengimui;

* kai pareiškėjo pagrindinė veikla yra: ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba; azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla; alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gamyba ir jų didmeninė, mažmeninė prekyba; draudimo veikla.

5.8. Buhalterijos tvarkymo paslaugų pirmaisiais verslo metais išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama ne daugiau kaip 500 Eur išlaidų.

Buhalterijos tvarkymo paslaugų sutartis turi būti sudaryta ne trumpiau negu 1 metų trukmei.

5.9. Parama mokomosioms mokinių bendrovėms ir jų skatinimas

Vienai mokomajai mokinių bendrovei ir jos iniciatyvoms paremti gali būti skiriama ne daugiau kaip 500 Eur per metus.

Kompensuojamos reikalingų priemonių, medžiagų įsigijimo, mokymų paslaugų, stovyklų organizavimo, transporto nuvykimui į renginius, stovyklas išlaidos

5.10. Jaunų žmonių verslumo iniciatyvų skatinimo konkursas

Iniciatyvų skatinimo tvarka nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu

5.11. Vienkartinė finansinė parama įdarbinant asmenį, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas / suteikta papildoma ar laikinoji apsauga

Skiriama ne daugiau kaip 1000 Eur išlaidų kompensacija, Savivaldybėje pagal neterminuotą darbo sutartį įdarbinus asmenį, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenį, kuriam suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.

Kompensacija skiriama darbuotojui išdirbus ne trumpiau nei 6 mėn.

Kompensacijos dydis skiriamas atsižvelgiant į darbuotojo darbo užmokestį, įformintą darbo sutartyje.

Jei parama skiriama pagal šią priemonę, pagal 5.5 papunktį už tą patį darbuotoją parama neskiriama

5.12. Informacinių kelio ženklų įrengimo išlaidų kompensavimas

Kompensuojama 50 proc., bet ne daugiau kaip 300 Eur informacinių kelio ženklų (ir kitų įrengimui panaudotų medžiagų) į pareiškėjo buveinės ar verslo paslaugų teikimo vietą, esančią Savivaldybėje, įrengimo išlaidų.

Kompensuojamos gamybos ir montavimo išlaidos (neįskaitant projektavimo).

Kelio ženklai turi būti įrengti vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teritorijoje kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais bei gavus kelio savininko sutikimą.

5.13. Infrastruktūros verslui sukūrimo (pritaikymo) išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama 50 proc., bet ne daugiau kaip 2000 Eur patirtų išlaidų.

Kompensuojamos Savivaldybės teritorijoje esančių negyvenamųjų patalpų, pastatų pritaikymo veiklai (remonto), įskaitant komunikacijų atnaujinimą (prijungimą), gerbūvio ir gretimai esančios viešosios infrastruktūros sutvarkymo išlaidos (išskyrus vykdant apgyvendinimo veiklą).

Jei patalpos pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise – turto valdymo sutartis turėtų būti sudaryta ne trumpesniam nei 12 mėn. laikotarpiui ir įregistruota VĮ Registrų centre.

Kompensavimas pagal šią priemonę tam pačiam pareiškėjui gali būti skiriamas vieną kartą per 3 metus

5.14. Jaunų žmonių savarankiško verslo pradžios išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama 80 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur išlaidų.

Kompensacija skiriama tik Savivaldybėje savarankiškai dirbančiam ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą jaunam žmogui.

Kompensuojamos su veiklos vykdymu susijusios išlaidos, vykdant veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

Veikla turėtų būti pradėta vykdyti ne anksčiau nei 15 mėn. iki paraiškos pateikimo datos ir vykdoma ne trumpiau nei 3 mėn.

Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai).

5.15. Verslo pradžios turizmo srityje išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama 80 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur išlaidų, kurios patirtos kuriant su turizmu susijusį naują verslą (išskyrus apgyvendinimo paslaugas) bendro naudojimo teritorijose, esančiose Metelių ir (ar) Veisiejų regioniniuose parkuose ir kitose Savivaldybės teritorijose (pvz. parkai, vandens telkiniai ir jų pakrantės).

Kompensuojamos įrangos, inventoriaus įsigijimo išlaidos.

Kompensuojamos su veiklos vykdymu susijusios išlaidos, vykdant veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

Veikla turėtų būti pradėta vykdyti ne anksčiau nei 15 mėn. iki paraiškos pateikimo datos ir vykdoma ne trumpiau nei 3 mėn.

5.16. Reklamos iškabų, stendų, vėliavų gamybos ir įrengimo išlaidų dalinis kompensavimas

Kompensuojama 50 proc., bet ne daugiau kaip 200 Eur patirtų išlaidų

5.17. Negyvenamųjų patalpų, skirtų veiklai vykdyti, nuomos išlaidų kompensavimas

Kompensuojamos ne daugiau kaip 100 Eur per mėnesį dydžio nuomos išlaidos, patirtos pirmaisiais veiklos vykdymo metais (iš viso ne daugiau kaip 1200 Eur).

Negyvenamos paskirties patalpos turi būti Savivaldybės teritorijoje, o jų nuomos sutartis įregistruota VĮ Registrų centre.

Kompensavimas pagal šią priemonę tam pačiam pareiškėjui gali būti skiriamas vieną kartą per 3 metus.

Priemonė netaikoma pareiškėjams, išsinuomojusiems Savivaldybės patalpas ne konkurso būdu

___________________________________________

LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PATIRTOS IŠLAIDOS LAIKOMOS TINKAMOMIS KOMPENSUOTI:

Paraiškos gali būti teikiamos už išlaidas, patirtas per 15 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos (išskyrus išlaidas pagal priemonę „Verslo paskolos palūkanų dalinis kompensavimas“).

___________________________________________

REIKALINGI PATEIKTI DOKUMENTAI, KITOS PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS NURODYTOS Lazdijų rajono savivaldybės finansinės paramos teikimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei jaunų žmonių verslumo iniciatyvoms tvarkos apraše.

___________________________________________

DOKUMENTŲ FORMOS:

* Paraiška 

* Pažyma apie įdarbintus asmenis į naujai įsteigtas darbo vietas

___________________________________________

PARAIŠKOS PRIIMAMOS ŠIAIS BŪDAIS:

* el. paštu: info@lazdijai.lt

* tiesiogiai, savivaldybės administracijos vieno langelio asmenų aptarnavimo kabinete (Vilniaus g. 1., Lazdijai)

* paštu, atsiuntus paraišką Lazdijų rajono savivaldybės administracijai (Vilniaus g. 1., Lazdijai)

___________________________________________

KAIP TAI VEIKIA?

Gautas paraiškas finansinei paramai gauti vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Savivaldybės finansinės paramos teikimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei jaunų žmonių verslumo iniciatyvoms komisija. Komisija, įvertinusi, ar Pareiškėjas ir paraiška su papildomais dokumentais atitinka Apraše nurodytus reikalavimus, priima rekomendacinio pobūdžio siūlymą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansinės paramos skyrimo. Galutinį sprendimą skirti finansinę paramą priima Savivaldybės administracijos direktorius. Priėmus sprendimą skirti paramą, per 5 darbo dienas skirta lėšų suma pervedama pareiškėjui. Pareiškėjas informuojamas apie paramos skyrimą arba jos neskyrimą, nurodant priežastis.

___________________________________________

INFORMACIJĄ TEIKIA Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas Gediminas Giedraitis, mob. tel. +370 613 83 291, el. p. gediminas.giedraitis@lazdijai.lt

 

 

 

 

 

Informacija apie skirtą finansinę paramą.

Informacija apie verslo subjektams skirtą paramą pagal Lazdijų rajono savivaldybės Užimtumo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros programos priemonę Nr. 02010101 „Finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimas“ skelbiama čia.

Informacija atnaujinta 2024-05-13 09:19