Lt
Pradžia

Projektas 08.6.1-ESFA-T-910-04-0012 „Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos administravimas“

Projektas 08.6.1-ESFA-T-910-04-0012 „Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos administravimas“
Projektą įgyvendina Lazdijų miesto vietos veiklos grupė
Finansuojama iš Europos socialinio fondo.
Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos administravimui.
1 uždavinys: Tinkamas pasirengimas Lazdijų miesto vietos plėtros projektų įgyvendinimui.
1.1. veikla: Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas.
1.2. veikla: Vietos plėtros projektų Lazdijų mieste vertinimas ir atranka.
1.3. veikla: Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir administruoti jų įgyvendinimą Lazdijų mieste, stiprinimas.
2 uždavinys: Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo užtikrinimas ir įgyvendinimo stebėsena.
2.1. veikla: Lazdijų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas.
Planuojami Projekto rezultatai:
1. rezultato rodiklis – „Įgyvendintos vietos plėtros strategijos“ (rodiklio kodas – R.N.904) – 1 vnt. (įgyvendinta 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategija).
2. produkto rodiklio – „Mokymuose dalyvavę vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų atstovai“ (rodiklio kodas – P.N.903) – 60 asmenų.
3. produkto rodiklio – „Parengti vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skirtų projektų sąrašai“ (rodiklio kodas – P.N.904) – 3 vnt.
4. produkto rodiklio – „Parengtos vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ataskaitos“ (rodiklio kodas – P.N.905) – 4 vnt.
Savalaikis ir kokybiškas Strategijos įgyvendinimas bus užtikrinamas tinkamu reikalingų dokumentų ir taisyklių parengimu bei potencialių vietos projektų vykdytojų efektyviu informavimu ir mokymu. taip pat, įdarbinant kompetentingus darbuotojus bei parenkant kokybiškas paslaugas teiksiančias įmones, kurie bendrų jėgų ir patirties dėka užtikrins Strategijos įgyvendinimą.
Bendra projekto vertė - 68595,00 Eur.
ES fondų ir Lietuvos Respublikos lėšos sudaro - 58304,75 Eur.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2018-10-04.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2022-01-23.

Informacija atnaujinta 2020-08-10 12:32