Lt
Pradžia

Privačių interesų deklaravimas

Privačių interesų deklaravimas yra prevencinė priemonė, padedanti atskleisti deklaruojančių asmenų privačius interesus, identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes, atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ)  numatytas prievoles: deklaruojantiems – nusišalinti, jų vadovams – nepavesti atlikti tam tikrų užduočių, teikti rekomendacijas, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai.

Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Viešieji interesai – tai visuomenės suinteresuotumas, kad deklaruojantys asmenys visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.

Deklaruoti privačius interesus Privačių interesų registre PINREG privalu:

  • valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims (VPIDĮ 2 straipsnio 5 d.) ar einantiems atitinkamas pareigas, nustatytas VPIDĮ 4 straipsnio 3 d. (įstatymo nuoroda – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41669/asr);
  • pretenduojantiems dirbti valstybinėje tarnyboje, kai šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaiga (VPIDĮ 5 straipsnio 3 d.);
  • kandidatuojantiems rinkimuose į savivaldybių tarybų narius, Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius.

2024-02-20 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 10V-102 patvirtintas sąrašas pareigų, kurias Lazdijų rajono  savivaldybės administracijoje einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus.

Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.

Deklaruoti privačius interesus yra kiekvieno deklaruojančio asmens statusą turinčio asmens pareiga. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo.

Privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu). Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.

Deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis.

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir pagal VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalis deklaruotinus duomenis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti, patikslinti ir pateikti privačių interesų deklaraciją, galite rasti „Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo, ir pateikimo taisyklėse“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00ac46704a8811eb8d9fe110e148c770

Privačius interesus privalančių deklaruoti savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų privačių interesų deklaracijas rasite:  https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska

Deklaracijų paieška vykdoma įvedant asmens vardą, pavardę ir darbovietės juridinio asmens kodą (188714992)

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnio nustatyta tvarka viešinamų savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų turto deklaracijų duomenų išrašus rasite : Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai - VMI

Turto deklaracijų duomenų išrašų paieška vykdoma įvedant tikslią asmens pavardę. Papildomai galima nurodyti konkrečius ataskaitinius metus, vardą, pareigybių grupę.

Informacija atnaujinta 2024-03-18 15:37