Lt
Pradžia

Asmens duomenų apsauga

Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

2021 m. gegužės 21 d. Nr. 10V-555 įsakymu patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje taisyklės

2018 m. lapkričio 13 d. Nr. 10V-1031 įsakymas dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos privatumo politikos patvirtinimo


Už Asmens duomenų apsaugą yra atsakinga Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Alma Straigienė alma.straigiene@lazdijai.lt, tel. nr. 8 620 46 381.

Informacija atnaujinta 2021-05-25 08:26