Lt
Pradžia

PRANEŠIMAS APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

PRANEŠIMAS APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio 1599,29 kW saulės šviesos energijos elektrinės Buktos k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav. statybos projektas projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas
  Buktos k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav.
 1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija

Kitos paskirties inžineriniai statiniai, Atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statinys (saulės šviesos energijos elektrinė).

 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

UAB Energetikos projektavimo institutas PV Algis Virbalas, el. p. algis.virbalas@e-pi.lt,

tel. Nr. 861430667
(projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. Nr.)

 1. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius)

Projekto vadovas Algis Virbalas, el. p. algis.virbalas@e-pi.lt,
(vardas pavardė, elektroninio pašto adresas)

 1. Statytojas
  UAB „EGRUPĖ“, Lelijų g. 106A, LT-62146 Alytus
 2. p. vilipolis@gmail.com, tel. Nr. 861818017

(fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 1. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

Kaunas, Jonavos g. 30, tel. Nr. 861430667,
Darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2021 m. liepos 1 d.

(susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas,

www.lazdijai.lt

savivaldybės svetainės adresas)

 1. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 861430667, el. p. algis.virbalas@e-pi.lt

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Viešas susirinkimas vyks Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, Lazdijų seniūnijos patalpose 2021 m. liepos 1 d. 15:00 val. arba esant paskelbtam karantinui, tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFiODMyNWUtY2JjYi00OWI3LTg4MjctOTM4MTc2NjU0Mjc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225db47272-9c55-403f-8764-748b1e2e13e7%22%2c%22Oid%22%3a%22e317a1b9-04cf-4a29-a3c2-0399dd268f15%22%7d

(adresas, laikas)

Informacija atnaujinta 2021-06-14 14:53