Lt
Pradžia

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 7 d. įsakymu
Nr. 10V-123

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (toliau – skyrius) yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politiką ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo, kultūros ir sporto viešąjį administravimą savivaldybės tarybai pavaldžiose švietimo, kultūros ir sporto įstaigose, prižiūrėti kitų savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas, vaikų užimtumas, šios srities veiklą, koordinuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir veiklas, susijusias su informacijos apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programų viešinimu, formuoti savivaldybės teigiamą įvaizdį, organizuoti savivaldybės vadovų, savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų bendravimą su visuomene ir žiniasklaida.
3. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas, likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu.
4. Skyriaus adresas: Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai.
5. Savivaldybės administracija suteikia skyriui naudotis jo veiklai būtinas patalpas, įrangą ir inventorių.
6. Skyriaus išlaikymo išlaidos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.
7. Skyrius tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
8. Skyriaus pareigybes ir darbuotojų tarnybinius atlyginimus, priedus bei priemokas nustato savivaldybės administracijos direktorius.
9. Skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš jo savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir atsižvelgdamas į bendruosius ir specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį.
10. Skyrius savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais.
11. Skyrius turi apvalų antspaudą bei blankus su savivaldybės herbu ir skyriaus pavadinimu.
12. Skyriaus veiklą, įgyvendinant valstybės švietimo, kultūros, sporto, koordinuotai teikiamų paslaugų koordinavimo ir jaunimo politiką, koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

13. Skyriaus uždaviniai yra šie:
13.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto, Lietuvos Respublikos kultūros, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrų, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, kultūrą, sportą, koordinuotai teikiamą pagalbą, jaunimo politiką, vykdymą;
13.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą, kultūros ir sporto įstaigų veiklą, koordinuotai teikiamą pagalbą ir jaunimo politiką;
13.3. užtikrinti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, inicijuoti jai įgyvendinti reikalingas priemones;
13.4. formuoti savivaldybės teigiamą įvaizdį, organizuoti savivaldybės vadovų, savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų bendravimą su visuomene ir žiniasklaida;
13.5. užtikrinti vaikui ir šeimai nuoseklią, individualią ir planingą prevencinę ir koordinuotai teikiamą pagalbą, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir šeimos gyvenimo būdą bei elgseną;
13.6. tenkinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų švietėjiškus poreikius, susijusius su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa.
14. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias švietimo funkcijas:
14.1. analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS), teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
14.2. rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
14.3. teikia savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
14.4. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas, konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
14.5. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, nustato mokyklos nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
14.6. koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
14.7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
14.8. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
14.9. atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
14.10. vykdo kas 5 metai savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestaciją ir veiklos vertinimą;
14.11. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
14.12. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengia švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;
14.13. atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones, padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms;
14.14. inicijuoja savivaldybės švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi;
14.15. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos svarstyti ir pasirašyti, organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
14.15.1. savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano patvirtinimo, savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus;
14.15.2. savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų tvirtinimo, jų pakeitimų ir papildymų;
14.15.3. pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
14.15.4. savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;
14.15.5. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
14.15.6. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;
14.15.7. neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybėje;
14.15.8. savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
14.15.9. atlyginimo dydžio nustatymo už:
14.15.9.1. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą;
14.15.9.2. ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas;
14.15.9.3. savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
14.15.10. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
14.15.11. savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalį organizavimo, mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
14.15.12. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;
14.15.13. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;
14.15.14. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;
14.15.15. kitų švietimo organizavimo ir priežiūros klausimų;
14.16. organizuoja gyventojų pasiūlymų, prašymų, pareiškimų bei skundų švietimo organizavimo klausimais nagrinėjimą;
14.17. pagal kompetenciją rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
14.18. inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti;
14.19. įvertina socialinės rizikos prevencijos priemonių bei kitos pagalbos vaikui ir šeimoms poreikį savivaldybėje;
14.20. organizuoja renginius ir kitas priemones, įtraukiančias šeimas į bendruomeninę veiklą, prisideda prie šeimų švietimo organizavimo;
14.21. organizuoja ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą ir profesinį orientavimą, vaikų neformalųjį švietimą, nustato neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą per mokinių atostogas;
14.22. užtikrina vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo (ugdymosi) poreikių, teisių įgyvendinimą.
15. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias kultūros funkcijas:
15.1. įgyvendina valstybės kultūros politiką savivaldybėje, vadovaudamasis savivaldybės, regiono ir valstybės interesų derinimo principu;
15.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendina savivaldybės kultūros politiką;
15.3. dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto kultūros dalį;
15.4. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei kitų valstybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą savivaldybės tarybai pavaldžiose kultūros įstaigose;
15.5. analizuoja kultūros būklę savivaldybėje, kultūros politikos raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, inicijuoja ir rengia savivaldybės kultūros plėtros programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;
15.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl kultūros biudžetinių ir viešųjų įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo;
15.7. koordinuoja ir kontroliuoja kultūros įstaigų veiklą;
15.8. koordinuoja viešuosius renginius savivaldybės teritorijoje;
15.9. koordinuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių nevalstybinių kultūros įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų veiklą, teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jų rėmimo;
15.10. padeda įgyvendinti įvairias kultūros programas bei meno kūrėjų iniciatyvas;
15.11. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis jaunimo organizacijomis, remia jaunimo kultūrinės veiklos iniciatyvas;
15.12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su kultūros veiklos organizavimu, projektus, organizuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą;
15.13. inicijuoja ir įgyvendina tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektus;
15.14. dalyvauja rengiant regionines, šalies kultūros plėtros programas;
15.15. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybėje;
15.16. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kultūrinio turizmo plėtros programą;
15.17. skatina ir organizuoja kultūros specialistų tobulinimąsi ir atestaciją;
15.18. rūpinasi profesionalaus meno sklaida savivaldybėje;
15.19. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūrinės veiklos klausimais;
15.20. rūpinasi savivaldybės kultūriniu atstovavimu regione, šalyje ir užsienyje;
15.21. organizuoja gyventojų pasiūlymų, prašymų, pareiškimų bei skundų kultūros organizavimo klausimais nagrinėjimą;
15.22. pagal kompetenciją rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
15.23. inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti;
15.24. dalyvauja konkursų savivaldybės kultūros įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengia kultūros įstaigos vadovų pareigybių aprašymus.
16. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias sporto funkcijas:
16.1. įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sporto veiklą savivaldybėje;
16.2. dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto sporto dalį;
16.3. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su sportinės veiklos organizavimu, projektus, organizuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą;
16.4. inicijuoja ir rengia sporto vystymo programas ir teikia jas savivaldybės tarybai;
16.5. koordinuoja viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro ir savivaldybėje veikiančių sporto klubų veiklą;
16.6. koordinuoja savivaldybės vaikų ir suaugusiųjų sporto renginius;
16.7. sudaro sąlygas geriausiems savivaldybės sportininkams ir komandoms dalyvauti regiono, šalies ir tarptautinėse varžybose;
16.8. organizuoja kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą;
16.9. organizuoja gyventojų pasiūlymų, prašymų, pareiškimų bei skundų sporto organizavimo klausimais nagrinėjimą;
16.10. pagal kompetenciją rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
16.11. inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti.
17. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias koordinuotai teikiamos pagalbos teikimo koordinavimo funkcijas:
17.1. analizuoja informaciją apie koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų poreikių iki 21 metų (toliau – vaikas) ir jų tėvams (globėjams), organizuoja koordinuotai teikiamą pagalbą šiems vaikams ir jų tėvams (globėjams), informuoja vietos bendruomenę apie galimybę gauti koordinuotai teikiamą pagalbą;
17.2. koordinuoja koordinuotai teikiamos ir (ar) kitos pagalbos vaikui ir šeimai užtikrinimą, organizuoja ir koordinuoja bendrą socialinės paramos teikimą, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos ir kitų institucijų, seniūnijų darbą su vaikais ir šeimomis, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos bendruomenėmis, valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;
17.3 koordinuoja koordinuotai teikiamas švietimo pagalbą, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir jų atstovams pagal įstatymą savivaldybėje, nustato šios pagalbos ir paslaugų bendrą poreikį;
17.4. sudaro galimybes šeimoms ir vaikų besilaukiančioms vienišoms motinoms dalyvauti pozityviosios tėvystės mokymuose, šeimos įgūdžius ugdančiose ir palaikančiose programose;
17.5. analizuoja vaiko gerovės būklę savivaldybėje, planuoja ir užtikrina vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą;
17.6. dalyvauja įgyvendinant valstybines vaiko teisių apsaugos funkcijas ir bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos įgaliotais teritoriniais skyriais, kitomis valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių apsaugos srityje;
17.7. užtikrina koordinuotai teikiamų paslaugų šeimoms, kuriose auga vaikai, turintys specialiųjų poreikių, vengiantys lankyti mokyklą, darantys teisės pažeidimus, tinkamą organizavimą;
17.8. telkia bendram darbui su vaiku ir šeima vietos bendruomenių tarybas, šeimų tarybas, mokyklų tarybas, bendruomenines vaiko teisių apsaugos tarybas, neformalius šeimų judėjimus, aktyvius bendruomenių narius ir savivaldybėje veikiančias nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje;
17.9. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai teikimą, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vykdymą.
18. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias viešųjų ryšių funkcijas:
18.1 užtikrina, kad informacija apie savivaldybės veiklą operatyviai būtų pateikiama žiniasklaidai ir paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje;
18.2. rengia ir teikia informacinę medžiagą savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo pasisakymams, sveikinimams, pareiškimams;
18.3. rengia ir teikia oficialią informaciją žiniasklaidai apie savivaldybės tarybos, jos komitetų, frakcijų, savivaldybės mero, mero pavaduotojo, mero patarėjo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybei pavaldžių įstaigų bei kontroliuojamų įmonių darbą, priimtus sprendimus, svarstomus aktualius klausimus, renginius, teikiamas paslaugas;
18.4. rengia informaciją savivaldybės interneto svetainės naujienoms, kontroliuoja, kad interneto svetainė būtų laiku atnaujinama;
18.5. formuoja teigiamą savivaldybės įvaizdį, visuomenės teigiamą nuomonę apie savivaldybės veiklą šalies ir tarptautiniu mastu, plėtoja ryšius su užsienio šalių partneriais;
18.6. įtraukia gyventojus į savivaldybės rengiamų projektų svarstymą;
18.7. organizuoja ir dalyvauja savivaldybės viešųjų ryšių kampanijose – akcijose, spaudos konferencijose, pristatymuose;
18.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus viešųjų ryšių klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;
18.9. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina žiniasklaidoje skelbtą informaciją apie savivaldybės veiklą, prireikus nukreipia ją atitinkamiems savivaldybės administracijos padaliniams;
18.10. užtikrina savivaldybės gyventojų informavimą įvykus stichinėms nelaimėms, epidemijoms, atsitikus kitiems nenumatytiems kritiniams atvejams, susijusiems su savivaldybės tarybos ar savivaldybės administracijos veikla;
18.11. rengia, plėtoja bei įgyvendina savivaldybės viešųjų ryšių strategiją.
19. Koordinuoja jaunimo politikos įgyvendinimą rajono savivaldybėje ir inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones:
19.1. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą rajono savivaldybėje, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus;
19.2. teikia visokeriopą informaciją apie jaunimo teisių apsaugą bei jaunimo politikos įgyvendinimą rajono savivaldybėje visiems suinteresuotiems asmenims;
19.3. kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
19.4. koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą;
19.5. informuoja savivaldybės jaunimo organizacijas apie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas programas;
19.6. inicijuoja jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir atskirų asmenų projektus, pritraukiant Europos Sąjungos lėšas, konsultuoja apie projektų rengimą ir teikimą Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai bei kitiems fondams ir savivaldybės remiamoms programoms paramai gauti;
19.7. inicijuoja ir plėtoja su jaunimu dirbančių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimą;
19.8. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis jaunimo politikos srityje;
19.9. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis;
19.10. informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie jaunimo politikos įgyvendinimą, problemas bei siekius;
19.11. rengia metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje ir su jomis supažindina savivaldybės administracijos direktorių ir jaunimo organizacijas;
19.12. rūpinasi, kad kiekvienas jaunas žmogus turėtų lygias su kitais jaunais žmonėmis teises ir nebūtų diskriminuojamas;
19.13. koordinuoja mokinių organizacijų, mokinių savivaldos institucijų veiklą, jaunimo užimtumą švietimo, kultūros, sporto ir kitose srityse;
19.14. rengia ir įgyvendina (skyrius arba kartu su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis institucijomis ir organizacijomis) tikslines programas ir kitas socialines priemones, susijusias su jaunimo teisių apsauga ir teisės pažeidimų prevencija;
19.15. skatina ir remia bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą vaiko teisių apsaugos srityje.
20. Koordinuoja veiklas, susijusias su informacijos apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą viešinimu.
21. Organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą.
22. Atlieka kitas šiuose nuostatuose nenumatytas švietimo, kultūros, sporto ir viešųjų ryšių funkcijas.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

23. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris asmeniškai atsako už skyriui numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir vidaus administravimą.
24. Skyrių sudaro skyriaus vedėjas, skyriaus vedėjo pavaduotojas, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
25. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, kiti skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui.
26. Skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
27. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais.
28. Skyriaus vedėjas skyriaus darbą organizuoja taip, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

IV. SKYRIAUS TEISĖS

29. Skyrius turi teisę:
29.1. kreiptis į valstybės ir savivaldybių administravimo subjektus;
29.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų ir įmonių informaciją skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti, naudotis ŠVIS ir AIKOS duomenimis;
29.3. sudaryti darbo grupes sprendžiamoms problemoms nagrinėti;
29.4. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus veiklą, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų projektų;
29.5. gauti iš savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo, kultūros ir sporto įstaigų ataskaitas, kitus dokumentus ir duoti jiems pavedimus įvairiais veiklos ir priežiūros organizavimo klausimais;
29.6. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo, kultūros ir sporto padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
29.7. savivaldybės administracijai įgaliojus, atstovauti savivaldybei visų instancijų teismuose ar kitose įstaigose, institucijose;
29.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų skyrimo konkursuose;
29.9. dalyvauti tarptautinėse programose ar kitaip bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo, kultūros ir sporto subjektais;
29.10. teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus veiklos tobulinimo.
30. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turi teisę tobulinti savo kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybės biudžetų, fondų ir kitų teisėtų lėšų.
31. Skyrius turi ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

V. SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

32. Skyrius atsako už:
32.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų skyriaus veiklos klausimais vykdymą;
32.2. savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir savivaldybės vadovų pavedimų vykdymą;
32.3. skyriaus nuostatuose, pareigybių aprašymuose numatytų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
32.4. kokybišką dokumentų parengimą ir pateikimą laiku;
32.5. patikėto turto tinkamą valdymą ir naudojimą.

Informacija atnaujinta 2021-04-19 16:30