Lt
Pradžia

Informacinių technologijų skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m. .sausio 27 d.

įsakymu Nr. 10V-65

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius (toliau vadinamas skyriumi) yra rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

2. Skyrių steigia, reorganizuoja, likviduoja Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

3. Skyriaus adresas - Vilniaus g. 1, LT- 67106 Lazdijai.

4. Lazdijų rajono savivaldybės administracija suteikia skyriui naudotis jo veiklai būtinas patalpas, įrangą ir inventorių.

5. Skyriaus išlaikymo išlaidos finansuojamos iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

6. Skyrius tiesiogiai pavaldus rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

7. Skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš jo administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir atsižvelgdamas į bendruosius ir specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojams bei kitiems administracijos darbuotojams.

8. Skyriaus etatus ir darbuotojų tarnybinius atlyginimus, priedus bei priemokas nustato rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9. Skyrius savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais.

10. Skyrius turi apvalų antspaudą su skyriaus pavadinimu.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

11. Skyriaus uždaviniai yra šie:

11.1. Užtikrinti rajono savivaldybės tarybos narių, kontrolės ir audito tarnybos, rajono savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų kompiuterinės technikos ir programinės įrangos darbą.

11.2. Rajono savivaldybės administracijoje diegti pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas.

11.3. Sukurti ir eksploatuoti bendrą rajono savivaldybės administracijos kompiuterinę informacinę sistemą.

11.4. Vykdyti rajono savivaldybės administracijos elektroninės informacijos saugos politiką.

11.5. Skatinti žinių visuomenės plėtrą rajono savivaldybės administracijoje.

12. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

12.1. Koordinuoja šiuolaikinių informatikos ir ryšių technologijų diegimą rajono savivaldybėje, informacinių ir ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą.

12.2. Kuria rajono savivaldybės administracijos kompiuterizuotą informacinę sistemą, įgyvendina rajono savivaldybės administracijos ir rajono savivaldybei pavaldžių organizacijų funkcijų, numatytų Vietos savivaldos įstatyme, kompiuterizavimą.

12.3. Kuria rajono savivaldybės administracijos lokalų kompiuterių tinklą ir jį administruoja.

12.4. Atlieka arba organizuoja sugedusios rajono savivaldybės administracijos kompiuterinės technikos remontą ir modernizavimą.

12.5. Įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir prižiūri asmens duomenų apsaugą rajono savivaldybės administracijoje. Rengia rajono savivaldybės administracijos teisės aktus ir kitus vidaus dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

12.6. Organizuoja rajono savivaldybės administracijos kompiuterinės, programinės ir ryšių bei kt. įrangos įsigijimą bei rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą vykdymą.

12.7. Konsultuoja bei teikia techninę ir metodinę pagalbą savivaldybės tarybos narių, kontrolės ir audito tarnybos rajono savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų darbuotojams dėl specializuotų darbo vietų eksploatavimo ir standartinių paketų (tekstų redaktorių, skaičiuoklių, duomenų bazių valdymo) panaudojimo.

12.8. Tvarko, saugo ir perduoda į archyvą skyriuje esančius dokumentus.

12.9. Atsako už rajono savivaldybės administracijos naudojamos programinės įrangos legalumą.

12.10. Prižiūri rajono savivaldybės posėdžių salės diskusinę įrangą ir organizuoja jos plėtojimą.

12.11. Vykdo rajono savivaldybės interneto tinklalapio techninę ir programinę priežiūrą

12.12. Užtikrina rajono savivaldybės administracijos elektroninės informacijos saugojimą ir konfidencialumą.

12.13. Kopijuoja, saugo bei atkuria rajono savivaldybės administracijos duomenų bazes.

12.14. Rengia metodinę medžiagą rajono savivaldybės administracijoje įdiegtos kompiuterinės, ryšių įrangos informacinių sistemų naudojimo (instrukcijas).

12.15. Organizuoja ir vykdo rajono savivaldybės administracijoje kompiuterių techninės ir programinės įrangos diegimą ir priežiūrą.

12.16. Rengia rajono savivaldybės administracijos kompiuterizavimo perspektyvinius ir metinius planus.

12.17. Analizuoja rajono savivaldybės administracijos bendrą kompiuterinės technikos būklę licencijuotos programinės įrangos naudojimą bei teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus jai gerinti.

12.18. Analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines informacinės sistemos tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, kurių reikia rajono savivaldybės administracijos informacinės sistemos funkcionavimui užtikrinti.

12.19. Inicijuoja elektroninio parašo naudojimą rajono savivaldybės administracijoje.

12.20. Inicijuoja projektų, paraiškų rengimą ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti, atsižvelgdamas į rajono savivaldybės politiką, strateginius rajono savivaldybės plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus.

12.21. Teikia suderintus su rajono savivaldybės meru ir rajono savivaldybės administracijos direktoriumi pasiūlymus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir kitoms valstybės valdymo institucijoms dėl informacinių sistemų kūrimo, atstovauja rajono savivaldybės administracijai sprendžiant informatikos ir kompiuterizavimo klausimus.

12.22. Ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus ir raštus skyriaus kompetencijos klausimais.

12.23. Pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina rajono savivaldybės tarybos sprendimus, rajono mero potvarkius, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo vadovų pavedimus.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris asmeniškai atsako už skyriui numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir vidaus administravimą.

14. Skyrių sudaro skyriaus vedėjas, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

15. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kiti skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir pavaldūs rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

16. Skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigines instrukcijas tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

17. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, rajono savivaldybės administracijos nuostatais, rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais.

18. Skyriaus vedėjas skyriaus darbą organizuoja taip, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

IV. SKYRIAUS TEISĖS

19. Skyrius, įgyvendindamas jam numatytus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

19.1. Gauti reikiamą informaciją iš rajono savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įmonių ir įstaigų, rajono savivaldybės administracijos padalinių, kitų juridinių bei fizinių asmenų skyriaus kompetencijos klausimais.

19.2. Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.

19.3. Atstovauti rajono savivaldybės administracijai savo kompetencijos klausimais.

19.4. Reikalauti įstaigos vadovo užtikrinti darbuotojams normalias darbo sąlygas.

19.5. Teikti rajono savivaldybės vadovams pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais.

19.6. Dalyvauti rajono savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose, kuriuose svarstomi skyriaus veiklos klausimai.

19.7. Skyrius turi ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

V. SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

20. Skyrius atsako už:

20.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų skyriaus veiklos klausimais vykdymą.

20.2. Rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir savivaldybės vadovų pavedimų vykdymą.

20.3. Skyriaus nuostatuose, pareigybių aprašymuose ir pareiginėse instrukcijose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

20.4. Kokybišką dokumentų parengimą ir pateikimą laiku.

20.5. Patikėto turto tinkamą valdymą ir naudojimą.

Informacija atnaujinta 2021-04-19 15:44