Lt
Pradžia

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 14 d. įsakymu
Nr. 10V-878

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyriaus paskirtis – įgyvendinti savivaldybės politiką architektūros, statybos, teritorijų planavimo, žemėtvarkos, kraštotvarkos, aplinkosaugos, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo ir kitose susijusiose srityse.
3. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas, likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu.
4. Skyriaus adresas: Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai.
5. Savivaldybės administracija suteikia Skyriui naudotis jo veiklai būtinas patalpas, įrangą ir inventorių.
6. Skyriaus išlaikymo išlaidos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.
7. Skyrius tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
8. Skyriaus pareigybes ir darbuotojų tarnybinius atlyginimus, priedus bei priemokas nustato savivaldybės administracijos direktorius.
9. Skyriaus vedėją - savivaldybės vyriausiąjį architektą (toliau – Skyriaus vedėjas) ir kitus
skyriaus darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš jo savivaldybės administracijos direktorius, teisės
aktų nustatyta tvarka.
10. Skyrius savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais.
11. Skyrius turi apvalų antspaudą su Skyriaus pavadinimu ir savivaldybės herbu.II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

12. Skyriaus uždaviniai yra šie:
12.1. dalyvauti įgyvendinant valstybės teritorijų planavimo politiką, rengti savivaldybės bei vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
12.2. užtikrinti kompleksišką savivaldybės teritorijos planavimą, racionalų žemės naudojimą;
12.3. užtikrinti kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybių tvarkymą ir apsaugą;
12.4. kontroliuoti ir koordinuoti statinių projektavimą, organizuoti statybą leidžiančių dokumentų išdavimą;
12.5. vykdyti aplinkosaugos funkcijas, susijusias su aplinkos kokybės gerinimu ir apsauga;
12.6. užtikrinti savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą;
12.7. organizuoti ir koordinuoti gatvių įvardijimą ir adresų suteikimą;
12.8. organizuoti leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą ir kontroliuoti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje;
13. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
13.1. organizuoja ir administruoja savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų, bendrojo plano, savivaldybės dalies bendrojo plano, detaliųjų planų, kurių organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius, rengimą ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka, iniciuoja ir teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę ir prognozes;
13.2. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka darbus, susijusius su teritorijų planavimo dokumentų rengimu teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS);
13.3. išduoda planavimo sąlygas bei kreipiasi į institucijas prašydamas pateikti planavimo sąlygas kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti;
13.4. organizuoja teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarčių sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;
13.5. organizuoja savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą;
13.6. derina rengiamų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinius pagal kompetenciją, atstovauja savivaldybei derinant kitų organizatorių rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, teikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus savivaldybės tarybai arba savivaldybės administracijos direktoriui;
13.7. vykdo savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo, kitų teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) Teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS), joje teikia ir atnaujina duomenis;
13.8. organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, pagal kompetenciją informuoja visuomenę apie teritorijų planavimo procesą ir jo metu priimtus sprendimus, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus, organizuoja teritorijų planavimo dokumentų platinimą ir leidybą;
13.9. tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą ir archyvą;
13.10. teikia reikalavimus žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti, teikia siūlymus, dalyvauja žemės reformos žemėtvarkos projektų viešuosiuose svarstymuose, derina žemės reformos žemėtvarkos projektus;
13.11. atlieka žemės sklypų įtraukimo į išperkamų ir neprivatizuojamų visuomeninės paskirties žemės sklypų sąrašą procedūras;
13.12. atlieka darbus, susijusius su savivaldybės teritorijos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimu žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) teisės aktų nustatyta tvarka;
13.13. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, organizavimo ir tvirtinimo;
13.14. rengia ir išduoda planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
13.15. derina žemės sklypų planus;
13.16. organizuoja žemės sklypų, perduodamų savivaldybei naudotis pagal panaudos sutartis, valdyti patikėjimo teise ar nuosavybės teise, perėmimo procedūras;
13.17. teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja žemės sklypų vertės padidėjimą dėl inžinerinių statinių;
13.18. organizuoja nenaudojamų apleistų žemės sklypų savivaldybėje nustatymą, šių sklypų sąrašo sudarymą ir keitimą;
13.19. atlieka pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo procedūras;
13.20. atlieka geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą, tikrina geodezinių tinklų geodezinių ženklų būklę bei užtikrina susijusios medžiagos ir duomenų teikimą naudotojams teisės aktų nustatyta tvarka;
13.21. organizuoja savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos pagrindais registruojamo nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimą, registravimą Nekilnojamojo turto registre, duomenų tikslinimą bei išregistravimą, konsultuoja savivaldybės įstaigas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo ir nekilnojamojo turto teisinės registracijos klausimais;
13.22. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, rengia susijusius dokumentus, konsultuoja suinteresuotus asmenis;
13.23. teikia pasiūlymus statytojams ir projektuotojams dėl parengtų projektinių pasiūlymų ir pritaria ar motyvuotai nepritaria statinių projektiniams pasiūlymams;
13.24. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka informuoja visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, dalyvauja viešuose susirinkimuose svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus;
13.25. rengia ir išduoda specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus;
13.26. tikrina statinių projektų, pateiktų savivaldybės administracijai statybą leidžiantiems dokumentams gauti, sprendinius bei atitiktį teisės aktams ir išduoda statybą leidžiančius dokumentus;
13.27. nagrinėja pateiktus dokumentus ir išduoda (arba pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti) pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį;
13.28. dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe;
13.29. teikia pagrįstas išvadas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinių įrengimo, derina požeminio vandens gavybos gręžinių projektus;
13.30. išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje, vykdo išorinės reklamos priežiūrą;
13.31. derina projektavimo užduotis savivaldybės administruojamiems techniniams projektams;
13.32. sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus ir vykdo funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir kituose susijusiuose įstatymuose;
13.33. derina išorinės vaizdinės reklamos, vaizdinės agitacijos, šventinės reklamos, masinių renginių apipavidalinimo ir mažųjų architektūros formų, skulptūrų, apželdinimo (kraštovaizdžio formavimo) projektus;
13.34. užtikrina kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybių tvarkymą ir apsaugą, kaupia, sistemina ir skleidžia informaciją apie šias vertybes, organizuoja gamtos ir kultūros paveldo objektų paskelbimą savivaldybės saugomais objektais, rengia kultūros vertybių išsaugojimo ir panaudojimo programas, organizuoja jų įgyvendinimą;
13.35. organizuoja savivaldybės saugomų teritorijų steigimą, teikia pasiūlymus dėl saugomų teritorijų ribų;
13.36. organizuoja Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje, želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą,
13.37. rengia pasiūlymus savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui gamtosaugos ir aplinkotvarkos klausimais, informuoja juridinius ir fizinius asmenis apie gamtosaugos ir aplinkotvarkos teisės aktų reikalavimus;
13.38. derina paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti, gamtosauginių objektų projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
13.39. teikia išvadas dėl statytojo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai;
13.40. kontroliuoja ir užtikrina savivaldybės sprendimų įgyvendinimą gamtosaugos, aplinkotvarkos srityse bei kitose skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
13.41. planuoja ir įgyvendina priemones, numatytas savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje, rengia programos sąmatas, kontroliuoja programos lėšų panaudojimą, užtikrina programos lėšų panaudojimo ataskaitų parengimą ir suderinimą;
13.42. atlieka savivaldybės tvarkomų miškų vidinės miškotvarkos projektų užsakovo funkcijas,
13.43. užtikrina kapinių priežiūros organizavimo funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
13.44. įgyvendina teisės aktų, susijusių su adresų suteikimu žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, numerių pastatams, patalpoms ir butams bei pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimu, keitimu, naikinimu ir apskaita nuostatas;
13.45. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus, savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus bei atlieka pasirašytų sutarčių vykdymo kontrolę;
13.46. prireikus pagal kompetenciją dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų paramai gauti ir įgyvendinant projektus;
13.47. analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, ir pagal poreikį inicijuoja savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
13.48. organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris asmeniškai atsako už Skyriui numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir vidaus administravimą.
15. Skyrių sudaro Skyriaus vedėjas, valstybės tarnautojai ir/ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
16. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, kiti Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
17. Skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
18. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais.
19. Skyriaus vedėjas skyriaus darbą organizuoja taip, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

20. Skyrius, įgyvendindamas jam numatytus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
20.1. atstovauti savivaldybės administracijai skyriaus kompetencijos klausimais;
20.2. gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įmonių ir įstaigų išsamią informaciją ir dokumentus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu ir pavestų funkcijų atlikimu;
20.3. reikalui esant, tikrinti teikiamų dokumentų ir duomenų atitikimą faktinėms aplinkybėms;
20.4. reikalauti, kad savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai teiktų Skyriui dokumentų projektus, atitinkančius teisės aktų nustatytus reikalavimus;
20.5. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus veiklą, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų projektų;
20.6. teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui Skyriaus kompetencijos klausimais;
20.7. dalyvauti savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose, kuriuose svarstomi Skyriaus veiklos klausimai.
21. Skyriaus darbuotojai turi teisę tobulinti savo kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybės biudžetų, fondų ir kitų teisėtų lėšų.
22. Skyrius turi ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

V SKYRIUS
SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

23. Skyrius atsako už:
23.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų Skyriaus veiklos klausimais vykdymą;
23.2. savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir savivaldybės vadovų pavedimų vykdymą;
23.3. skyriaus nuostatuose, pareigybių aprašymuose numatytų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
23.4. kokybišką dokumentų parengimą ir pateikimą laiku;
23.5. patikėto turto tinkamą valdymą ir naudojimą.

Informacija atnaujinta 2021-04-21 10:25