Lt
Pradžia

Visuomenės informavimas apie numatomą stovyklavietės administracinio pastato, Lazdijų r. sav., Seirijų sen., Buteliūnų k., Ežero g. 24c, projektavimą

Visuomenės informavimas apie numatomą stovyklavietės administracinio pastato, Lazdijų r. sav.,...

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lazdijų r. sav., Seirijų sen., Buteliūnų k., Ežero g. 24C.

Žemės sklypo kadastrinis  Nr. 5901/0006:434

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; rekreacinės teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; poilsio paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažyma nr. 671950;

projekto vadovas Donatas Žvirblis, architektasss@gmail.com, +370 699 66859;

statinio architektė (autorė) Virginija Kazlauskaitė, virginija.kazl@gmail.com, +370 622 59204

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Polocko g. 8, Vilnius, +370 622 59504, darbo dienomis 09.00-18.00 val. iki 2021 m. gegužės 19 d.

Lazdijų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: www.lazdijai.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: virginija.kazl@gmail.com iki 2021 m. gegužės 19 d..

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 m. gegužės 21 d. 15.00 val. tiesioginės vaizdo transliacijos būdu, prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJjM2EwNjMtYzhiMC00MTM1LWJmMTUtZDFkMmRhMzZmN2Y5%40thread.v2/0

?context=%7b%22Tid%22%3a%22f87e77b8-b976-4974-9941-31577b7986f5%22%2c%22Oid%22%3a%22bdbfeb2d-85b4-411c-9217-3e0d07

b35c7b%22%7d 

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Lazdijų rajono savivaldybės informacinėse sistemose

Projektinių pasiūlymų byla.

                                                                                                            Virginija Kazlauskaitė

                                                                                       ......................................................................

Vardas, pavardė

Name

Informacija atnaujinta 2021-05-05 15:01