Lt
Pradžia

Naudingos nuorodosLietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą žemės, maisto, žuvininkystės ūkio, kaimo plėtros, žemės ūkio srityje.Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) – vienintelė akredituota institucija, administruojanti paramos priemones žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.
Pateikiama informacija apie vykdomas paramos programas ir paramos priemonių įgyvendinimą: paraiškų priėmimo grafikai, taisyklės bei reikalavimai paramai gauti bei dokumentų formos.
Šiuo metu ES parama žemės ūkiui skirstoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.
NMA informaciniame portale pareiškėjai gali ieškoti informacijos apie savo pateiktas paraiškas ir jų būsenas NMA informacinėse sistemose. Taip pat viešai skelbiami pareiškėjų ir paramos gavėjų sąrašai pagal įvairias NMA administruojamas priemones.
Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje pareiškėjai ir paramos gavėjai gali teikti paraiškas investicinei paramai gauti, mokėjimo prašymus, projektų įgyvendinimo ataskaitas.Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – VĮ ŽŪIKVC) administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrus ir informacines sistemas, kaupia, apdoroja ir teikia apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse.


 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai – savanoriškas žemės ūkio produkcijos gamintojų, perdirbėjų, prekiautojų šiais produktais ir gamybinių bei intelektinių paslaugų žemės ūkiui teikėjų interesams atstovaujančių ne pelno žemdirbių organizacijų (draugijų, sąjungų, asociacijų ir kt.) susivienijimas, padedantis įgyvendinti žemdirbių savivaldą.


Viešoji įstaiga „Ekoagros“ vykdo ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų auginimo, gamybos ir (ar) perdirbimo sertifikavimą bei pagalbinių medžiagų, skirtų ekologinei gamybai, atitikties patvirtinimą.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dalyvauja formuojant valstybės politiką maisto ir pašarų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, maisto, šalutinių gyvūninių produktų, pašarų, pašarų priedų, veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių tvarkymo, gyvūnų sveikatos ir gerovės, bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, ūkinių gyvūnų veislininkystės, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse ir šią politiką įgyvendina.Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos ir valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse.


Augalininkystės tarnyba kaip priežiūros institucija veiklą vykdo šiose srityse: fitosanitarija, augalų apsaugos produktai, tręšiamieji produktai, purkštuvai, pluoštinės kanapės, augalų dauginamoji medžiaga, grūdai, augalų apsaugos produktų registravimas, augalų veislių registravimas ir augalų veislių teisinės apsaugos suteikimas. Ūkio subjektų priežiūrą atliekame šiose teritorijose: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Marijampolės, Vilniaus regioniniuose skyriuose. Pasienio kontrolę vykdome Kauno oro uosto, Klaipėdos jūrų uosto, Kybartų, Medininkų, Šalčininkų pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (skyriuose).

Informacija atnaujinta 2020-08-17 16:05