Lt
Pradžia

Įgaliojimai

Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komitetas dirba pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 5TS-412 „Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 195.1 papunktyje nurodytus įgaliojimus:

  1. svarstyti ir teikti išvadas dėl ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo bei užimtumo, profesinio mokymo, suaugusiųjų neformalaus švietimo, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimo;
  2. svarstyti ir teikti išvadas dėl kūno kultūros ir sporto plėtojimo, turizmo ir gyventojų poilsio organizavimo;
  3. svarstyti ir teikti siūlymus dėl vietinės reikšmės kultūros paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais objektais;
  4. svarstyti ir teikti siūlymus dėl gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų bei kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybės viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra);
  5. svarstyti ir teikti išvadas dėl vaikų ir jaunimo teisių apsaugos užtikrinimo ir organizavimo;
  6. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl Tarybai teikiamų administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į Tarybos narių paklausimus;
  7. svarstyti ir teikti siūlymus dėl maitinimo organizavimo švietimo įstaigose;
  8. svarstyti ir teikti išvadas dėl infrastruktūros, turizmo plėtros programų rengimo;
  9. svarstyti ir teikti išvadas dėl sąlygų turizmo plėtrai rajono savivaldybėje sudaryti ir šiai veiklai skatinti;
  10. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais komiteto arba jo kompetencijai priskirtais klausimais.

  

Informacija atnaujinta 2020-08-25 12:59