Lt
Pradžia

Komiteto įgaliojimai

Kontrolės komitetas dirba pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 5TS-412 „Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 180 punkte nurodytus įgaliojimus:  

1. teikia Tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

2. siūlo Tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

3. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pasiūlymus dėl šio plano papildymo ar pakeitimo. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, atsižvelgusi į Kontrolės komiteto pasiūlymus dėl veiklos plano projekto, papildo ar pakeičia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą ir iki einamųjų metų lapkričio 5 d. jį patvirtina;

4. įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Tarybai;

5. svarsto savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

6. siūlo Tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba Tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

8. dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienais metais iki kovo 1 d. už savo veiklą atsiskaito Tarybai reglamento nustatyta tvarka. Taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios;

9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir Tarybai.

Informacija atnaujinta 2020-08-19 09:52