Vedėjo pareiginė

PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. gruodžio   d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-1077

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vedėjo pareigybė reikalinga formuoti valstybės ir užsienio investicijų pritraukimo ir skatinimo politiką Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė), užtikrinti strateginio planavimo procesą, investicinių ir tarptautinių projektų bei programų iniciavimą, rengimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, savivaldybės paramą nevyriausybinėms organizacijoms ir kitų Skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – vidaus administravimo ir strateginio
planavimo srityse, bei specialiosios veiklos – investicinių projektų valdymo – srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį strateginio planavimo ir (ar) investicinių projektų valdymo srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;
4.4. mokėti:
4.4.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.4.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4.3. mokėti bent dvi užsienio kalbas (anglų, vokiečių, rusų, lenkų) A2 lygiu;
4.5. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą;
4.6. išmanyti Europos Sąjungos struktūrinius fondus bei programas, jų teikiamas galimybes bei finansavimo sąlygas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja Skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto atsakomybes ir funkcijas Skyriaus darbuotojams, rengia darbuotojų pareigybių aprašymus bei kontroliuoja darbuotojams pavestų funkcijų, užduočių vykdymą;
5.2. formuoja ir įgyvendina Skyriaus nuostatuose numatytų veiklos sričių savivaldybės politiką;
5.3. teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių prioritetų, tikslų, uždavinių ir priemonių, valstybės ir regiono lygmens strateginio planavimo, teritorijų planavimo, atskirų veiklos sektorių planavimo dokumentų rengimo bei įgyvendinimo, užtikrina strateginio planavimo savivaldybėje procesą;
5.4. ieško potencialių investuotojų, bendradarbiauja su potencialiais ir esamais investuotojais;
5.5. inicijuoja ir organizuoja pasitarimus bei renginius, įgyvendina kitas priemones, skirtas investicinės aplinkos savivaldybėje gerinimui;
5.6. analizuoja finansavimo galimybes verslo, turizmo, aplinkosaugos, švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų ir infrastruktūros, sporto ir kitų sričių tikslų bei uždavinių, patvirtintų savivaldybės strateginiuose dokumentuose, įgyvendinimui ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui;
5.7.  vykdo investicinių, tarptautinių projektų ir programų stebėseną ir kontrolę, prižiūri susijusių teisės aktų nustatytų reikalavimų vykdymą;
5.8. rengia (analizuoja, vertina, apibendrina informaciją, suplanuoja žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių poreikius ir išlaidas) ir teikia projektinius pasiūlymus, paraiškas bei vykdo jų administravimą ir stebėseną;
5.9. organizuoja ir kontroliuoja investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimą, analizuoja ir vertina parengtus dokumentus;
5.10. koordinuoja savivaldybės įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių paraiškų (projektų) pateikimą įvairiems fondams bei programoms;
5.11. vykdo savivaldybės įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių įgyvendinamų projektų priežiūrą;
5.12. analizuoja, vertina ir rengia Europos Sąjungos finansuojamų projektų jungtinės veiklos (partnerystės), finansavimo ir administravimo sutarčių projektus ir (arba) organizuoja jų pasirašymą, jas koordinuoja, administruoja, vykdo stebėseną;
5.13. organizuoja bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis, su kuriomis savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis bei teikia siūlymus savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovams dėl bendradarbiavimo užmezgimo su naujais užsienio šalių partneriais;
5.14. prireikus derina Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus projektų vadybos klausimais;
5.15. organizuoja savivaldybėje vykdomų projektų dalyvių pasitarimus, juose dalyvauja ir atstovauja savivaldybės interesams;
5.16. rengia viešųjų pirkimų dokumentaciją ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimui reikiamoms paslaugoms, prekėms pirkti, atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus, administruoja, kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą;
5.17. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.18. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.19. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.20. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.21. vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
                           ____________________________________