Vyr. specialistas Gediminas Giedraitis

 

                PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 29 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-951

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti strateginį planavimą Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė).

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje – strateginio planavimo organizavimo srityje savivaldybėje, taip pat ES programų ir ES finansuojamų projektų vadybos, ES lėšų pritraukimo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės, ekonomikos ar viešojo administravimo  srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.4. mokėti:
4.4.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer ir Mozilla Firefox;
4.4.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų) A2 lygiu;
4.5. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir koordinuoja savivaldybės strateginio plėtros plano, strateginio veiklos plano, kitų strateginio planavimo, regiono, teritorijos planavimo dokumentų, savivaldybės administracijos metinio veiklos plano, savivaldybės administracijos seniūnijų metinių veiklos planų rengimą ir atnaujinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2. kontroliuoja savivaldybės strateginio plėtros plano, strateginio veiklos plano, kitų strateginio planavimo dokumentų, savivaldybės administracijos metinio veiklos plano, savivaldybės administracijos seniūnijų metinių veiklos planų įgyvendinimą ir teikia informaciją savivaldybės administracijos vadovams;
5.3. koordinuoja savivaldybės įstaigų strateginio planavimo ir strateginio planavimo įgyvendinimą detalizuojančių dokumentų bei jų įgyvendinimo ataskaitų parengimą, numatytų pasiekti rezultatų vertinimą;
5.4. rengia savivaldybės strateginio plėtros plano, strateginio veiklos plano, kitų strateginio planavimo dokumentų, savivaldybės administracijos metinio veiklos plano ataskaitas (prireikus ir kitas ataskaitas) teisės aktų nustatyta tvarka;
5.5. rengia ir tobulina savivaldybės teisės aktus strateginio planavimo klausimais;
5.6. renka, analizuoja, sistemina statistinius, įvairių tyrimų duomenis, reikalingus savivaldybės strateginei plėtrai, teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, strateginio veiklos plano, kitų strateginio planavimo dokumentų, savivaldybės administracijos metinio veiklos plano, savivaldybės įstaigų planų tikslų, uždavinių ir priemonių pakeitimo ar papildymo;
5.7. dalyvauja rengiant valstybės ir regiono lygmens strateginio planavimo, teritorijų planavimo, atskirų veiklos sričių planavimo dokumentus, prireikus organizuoja jų pakeitimo procedūras;
5.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.9. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.10. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.11. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.12. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________