Vyr. specialistė - Rūta Ivanauskienė


                 PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 31 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-977

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti priemonių vykdymą emigravusių gyventojų grįžtamosios migracijos, investicinės aplinkos gerinimo savivaldybėje srityse.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.3.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (rusų, vokiečių, anglų, lenkų) A2 lygiu;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
5.1. įgyvendina valstybės ir savivaldybės politiką emigravusių gyventojų grįžtamosios migracijos bei jų integracijos klausimais;
5.2. teikia pasiūlymus emigravusių gyventojų grįžtamosios migracijos ir integracijos klausimais, rengia dokumentus ar priemonių planus ir organizuoja numatytų priemonių įgyvendinimą;
5.3. palaiko ryšį su iš savivaldybės emigravusiais žmonėmis ir konsultuoja juos apie grįžimo į savivaldybę galimybes;
5.4. rengia informacinius paketus grįžtantiems į savivaldybę (darbas, įsidarbinimo galimybės, verslo pradžia, socialinės garantijos, sveikatos apsauga, švietimas) ir nuolat juos  atnaujina bei skelbia internetinėje svetainėje www.lazdijai.lt;
5.5. inicijuoja pasitarimus ir  renginius,  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir kitomis organizacijomis emigravusių piliečių grįžtamosios migracijos ir integracijos klausimais, dalyvauja renginiuose, skatinančiuose emigravusių žmonių pritraukimą ir integraciją;
5.6. kontaktuoja su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais, plėtoja globalių kraštiečių bendruomenę, organizuoja užsienyje gyvenančių kraštiečių apklausas;
5.7. įgyvendina strateginius savivaldybės tikslus investicinės aplinkos gerinimo srityje;
5.8.  teikia pasiūlymus dėl investicinės aplinkos savivaldybėje gerinimo, finansinių paskatų instrumentų sistemos sukūrimo;
5.9. rengia ir platina informaciją apie savivaldybės investicinę aplinką;
5.10. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir kitomis organizacijomis investicinės aplinkos gerinimo klausimais, pagal kompetenciją dalyvauja valstybės institucijų projektuose ir kituose renginiuose, kuriuose siekiama skatinti investuotojus pradėti veiklą savivaldybėje;
5.11. inicijuoja pasitarimus ir renginius investicinės aplinkos gerinimo srityje;
5.12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.13. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.14. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.15. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.16. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
__________________________