Vyr. specialistas Donatas Bubelis

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

4.3. Mokėti:

4.3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

4.3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

4.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4.3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.4. Gebėti:

4.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

4.5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

5.1. Atsižvelgdamas į Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Skyriaus vedėjui ir savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;

5.2. Rengia pasiūlymus dėl pastatų, inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto, juos pateikia Skyriaus vedėjui, savivaldybės administracijos direktoriui;

5.3. Organizuoja pastatų, inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus, kontroliuoja atliekamų darbų kokybę ir atlikimo terminus;

5.4. Organizuoja statinių, kurių statytojas (užsakovas) yra savivaldybė, statybą leidžiančių dokumentų gavimą;

5.5. Kartu su rangovu rengia statinio statybos užbaigimo dokumentus ir dalyvauja statinio statybos užbaigimo procedūrose;

5.6. Kontroliuoja, kaip rangovai laikosi projektinių sprendimų, statybos normų, standartų, statybos techninių reglamentų, rangos sutartyse numatytų terminų ir ypatingų sąlygų, kitų reikalavimų;

5.7. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

5.8. Dalyvauja įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos lėšų, vykdo jų priežiūrą;

5.9. Vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, organizuoja viešuosius pirkimus savo kompetencijos klausimais, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

5.10. Rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

5.11. Kaupia, tvarko ir saugo Skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui į archyvą;

5.12. Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui ir Skyriaus vedėjui savo veiklos klausimais;

5.13. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

5.14. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

5.15. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

5.16. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

5.17. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

5.18. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

5.19. Bendradarbiauja ir teikia informaciją savivaldybės administracijos padaliniams ir kitoms institucijoms savo veiklos klausimais;

5.20. Planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas;

5.21. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo, kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.