Valytojo pareigybė

 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. mokėti, žinoti ir išmanyti elektrinių prietaisų sandarą, veikimo principus ir naudojimo tvarką, gebėti juos taikyti praktikoje;

5.2. išmanyti paskirtų plovimo ir dezinfekcijos priemonių koncentraciją ir vartojimo būdus, gebėti juos taikyti praktikoje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą;

5.4. žinoti ir išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus, mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus, gaisro gesinimo priemones, jų panaudojimo galimybes ir mokėti juos taikyti praktiškai tiek, kiek jie susiję su pareigybės funkcijų vykdymu;

5.5. gebėti taupiai naudoti materialinius ir energetinius resursus, savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą;

5.6. dirbant naudoti tik tvarkingus įrankius, dirbti tvarkingais darbo drabužiais ir darbinėmis pirštinėmis;

5.7. būti pareigingam, sąžiningam, darbščiam.