Sargo pareigybė

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. budėjimo metu užtikrina patalpų ir jose esančių materialinių vertybių apsaugą;

5.2. pasibaigus įstaigos darbo laikui, užrakina įėjimų į pastatą duris: rūsio – 17.15 val., paradines – 17.30 val.;

5.3. patikrina, ar prieš naktį visi kabinetai ir garažai bei kitos patalpos užrakintos, ar visuose kabinetuose ir garažuose bei kitose patalpose išjungta šviesa, elektros prietaisai, ar uždaryti kabinetų langai, ar niekur neteka vanduo. Radęs trūkumų, imasi priemonių jiems pašalinti;

5.4. valytojams baigus darbą, išjungia apšvietimą koridoriuose, tualetuose ir kt. patalpose, jeigu tuo metu jis nereikalingas;

5.5. budėjimo metu tikrina administracines patalpas;

5.6. jeigu kyla realus pavojus dėl turto saugumo, gaisro ar kt. atvejais, praneša savivaldybės administracijos vadovams, iškviečia policiją, gaisrininkus ir kt. tarnybas;

5.7. į savivaldybės administracijos pastatą įleidžia administracijos darbuotojus ar pastate esančių įstaigų darbuotojus tik esant svarbiam reikalui. Pašaliniai žmonės neįleidžiami. Sutuoktuvių ceremonijos metu jų dalyviai įleidžiami tik į I aukštą;

5.8. budėjimo metu neišeina iš pastato;

5.9. ryte rūsio duris atrakina 7.00 val., paradines 7.00 val.

5.10. ligos ar kitais atvejais, kai negali atvykti į darbą, apie tai praneša Ūkio tarnybos vadovui ir su juo suderina budėjimo grafiko pakeitimus (sargų, su kuriais sudarytos darbo sutartys, šeimos nariai ir kiti asmenys pakeisti negali).