Vyr. specialistė - Dovilė Zilinkienė

ŠIAS PAREIGAS EINANČIODARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Rengia pasiūlymus dėl savivaldybės pastatų remonto, juos pateikia Skyriaus vedėjui, savivaldybės administracijos direktoriui;

5.2. Organizuoja statybos remonto darbus, kontroliuoja atliekamų darbų kokybę ir atlikimo terminus savivaldybės ir seniūnijų administraciniuose pastatuose;

5.3. Kontroliuoja, kaip rangovai laikosi projektinių sprendimų, statybos normų, standartų, statybos techninių reglamentų, rangos sutartyse numatytų terminų ir ypatingų sąlygų, kitų reikalavimų;

5.4. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

5.5. Dalyvauja įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos lėšų, vykdo jų priežiūrą;

5.6. Vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, organizuoja viešuosius pirkimus savo kompetencijos klausimais, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

5.7. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;

5.8. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

5.9. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

5.10. Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

5.11. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

5.12. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą, savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

5.13. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

5.14. Planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas;

5.15. Kaupia, tvarko ir saugo Skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui į archyvą;

5.16. Rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

5.17. Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui ir Skyriaus vedėjui savo veiklos klausimais;

5.18. Bendradarbiauja ir teikia informaciją savivaldybės administracijos padaliniams ir kitoms institucijoms savo veiklos klausimais;

5.19. Laiku įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų vykdymu;

5.20. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.