Vyr. specialistė - Jolanta Zdanavičienė

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo  krypties išsilavinimą;

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.3. Mokėti:

6.3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

6.3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

6.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

6.3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. Gebėti:

6.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

6.4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

6.5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ (toliau – Įstaiga) buhalterinę apskaitą;

7.2. Tvarko ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą: užveda ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto korteles, priskiria materialiai atskaitingiems asmenims, ruošia kitus privalomuosius pirminius dokumentus, patikrina perdavimo eksploatuoti, nurašymo bei kitus dokumentus, susijusius su ilgalaikio turto apskaita, skaičiuoja nusidėvėjimą bei parengia suvestinius dokumentus, rengia ir teikia įvairias ataskaitas, susijusias su ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita;

7.3. Tvarko Įstaigos darbuotojų komandiruočių išlaidų bei dienpinigių Lietuvoje ir užsienyje apskaitą;

7.4. Tvarko atskaitingų asmenų apskaitą, tvarko bankų operacijų, atsargų, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą, tvarko finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą;

7.5. Konsultuoja Įstaigos atsakingus asmenis dėl inventorizacijos tvarkos, inventorizacijos dokumentų formavimo bei formos. Sutikrina inventorizacijos faktinius duomenis su buhalteriniais duomenimis. Inventorizacijos rezultatus įrašo į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas Įstaigos vadovo sprendimu;

7.6. Rengia biudžeto lėšų poreikio paskaičiavimus, derina juos su Įstaigos vadovu;

7.7. Savivaldybės tarybai patvirtinus biudžeto asignavimus, sudaro Įstaigos išlaidų sąmatas pagal jai patvirtintus asignavimus, vykdomas programas bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą išlaidų valstybinių funkcijų ir ekonominę klasifikaciją;

7.8. Parengia ataskaitas bei kitus reikalingus dokumentus ir nustatyta tvarka pateikia statistikai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir savivaldybės administracijos skyriams;

7.9. Pateikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę    sistemą VSAKIS Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintais terminais;

7.10. Rengia Įstaigos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

7.11. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

7.12. Teikia informaciją, susijusią su buhalterine apskaita, pagal pareikalavimą rengia ataskaitas Įstaigos vadovui;

7.13. Užtikrina tinkamą buhalterinių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka perduoda juos į archyvą;

7.14. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;

7.15. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.16. Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

7.17. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

7.18. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą, savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

7.19. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

7.20. Planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas;

7.21. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo-vyr. buhalterio kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui-vyr. buhalteriui.