Vyresn. buhalterė - Daiva Graževičienė

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGINIAI NUOSTATAI
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį arba finansinį išsilavinimą.

2. Gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus norminius teisės aktus ir Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos reguliavimą.

3. Mokėti:

3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema,

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko buhalterinę apskaitą;

2. Surašo kiekvienos ūkinės operacijos buhalterinį įrašą, priskirdamas debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;

3. Sutikrina kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomus rekvizitus ir sumas;

4. Kiekvieną ūkinę operaciją priskiria lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;

5. Kontroliuoja ir apskaito ateinančių laikotarpių sąnaudas, suveda jų operacijas į sistemą;

6. Tvarko kuro apskaitą: kontroliuoja kuro sunaudojimą pagal patvirtintas normas ir kelionės lapus, tikrina užpildytus kelionės lapus;

7. Skaičiuoti savivaldybės administracijos, Tarnybos darbuotojų komandiruočių išlaidų kompensacijas;

8. Tvarkyti atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;

9. Sudaro mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (f. Nr. 4) kiekvieną mėnesį;

10. Pateikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintais terminais;

11. Vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

12. Užtikrina tinkamą buhalterinių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka perduoda juos į archyvą;

13. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

14. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

15. Rengia savo veiklos ataskaitas;

16. Vykdo savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.