Vyresn. specialistė - Ona Žukauskienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS


1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja savivaldybės kompetenciją žemės ūkio klausimais;
3.mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis; MS Word, MS Exsel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;
4. mokėti dirbti Paraiškų priėmimo informacine sistema, Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro informacine sistema, Ūkinių gyvūnųregistravimo ir identifikavimo informacine sistema;
5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles, sugebėti rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
6. laikytis tarnybinės etikos, nepriekaištingai, kultūringai atlikti savo pareigas, būti mandagiam, tvarkingam, taktiškam su kolegomis ir interesantais.

PAGRINDINĖS  FUNKCIJOS


1. teikia metodinę pagalbą pareiškėjams, įgyvendinant Žemės ūkio ir Kaimo plėtros programas;
2. pagal pareiškėjo pateiktus duomenis elektroniniu būdu įbraižo pareiškėjo deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių  ar kitų laukų ribas, užpildo paraiškos elektroninę formą;
3. išspausdina užpildytą paraiškos formą ir pateikia ją pareiškėjui patikrinti ir parašu patvirtinti duomenų teisingumą;
4. suformuoja ir išspausdina paraiškos registravimo dokumentą bei jį pasirašo
5. teikia pareiškėjams pasirašytą paraišką;
6. registruoja paraiškas;
7. nustačius įbraižytų laukų grafinius persidengimus, per 10 kalendorinių dienų informuoja visus pareiškėjus, kurių laukai persidengia;
8. suteikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims paramos teikimo klausimais;
9. saugo asmens duomenų paslaptį;
10. vykdo kitus rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo ir rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūno pavedimus.