Socialinė darbuotoja - Neringa Apolskienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS


1. Turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Mokėti naudotis ryšių, kita komunikacijų bei dauginimo technika;
3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, svarbiausią dėmesį skiriant gyventojų socialinėms problemoms spręsti;
5. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, aktyviam, geranoriškam, nuoširdžiam, ypatingą dėmesį savo darbe skirti bendravimui su žmonėmis;
6. Laikytis socialinio darbuotojo etikos kodekso nuostatų;
7. Išmanyti metodinius, norminius ir kitus dokumentus, susijusius su socialiniais klausimais, teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, socialinės ir bendravimo psichologijos pagrindus, ekonomikos pagrindus, darbo organizavimo metodus, domėtis šalies ir užsienio socialinio darbo patyrimu.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS


1. Rengia (seniūnijos teritorijoje) socialinių paslaugų, socialinės integracijos programas;
2. Teikia siūlymus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl socialinės paramos planavimo, vystymo, tobulinimo bei socialinių paslaugų poreikių nustatymo;
3. Nustato seniūnijos gyventojų socialinių paslaugų poreikius ir organizuoja socialinių paslaugų teikimą jų reikalingiems asmenims (šeimoms);
4. Organizuoja ir tvarko seniūnijos socialiai remtinų gyventojų apskaitą (pagal socialiai remtinų asmenų kategorijas);
5. Organizuoja seniūnijoje gautos labdaros ir paramos išdalinimą socialiai remtiniems asmenims ir veda jos apskaitą;
6. Informuoja ir konsultuoja seniūnijos gyventojus lengvatų ir socialinės paramos klausimais;
7. Analizuoja besikreipiančių seniūnijos gyventojų problemas ir siūlo jų sprendimo būdus;
8. Tikrina besikreipiančių dėl socialinės paramos asmenų buities sąlygas bei testuoja turtą. Surinktą informaciją laiku pateikia jos reikalingoms įstaigoms;
9. Nustato klientų individualius poreikius socialinei paramai gauti, padeda spręsti jų socialines, buitines, finansines problemas ir nuolat rūpinasi jų socialine bei materialine gerove;
10. Padeda atskiriems asmenims, šeimoms spręsti asmenines socialines problemas ir konsultuoja jų teisių bei pareigų klausimais;
11. Renka medžiagą apie nedarnias arba mažai aprūpintas šeimas ir teikia ją rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui ir Socialinės paramos skyriui;
12. Organizuoja socialinę pagalbą smurtą patyrusioms moterims ir vaikams. Organizuoja socialinę pagalbą alkoholikams ir narkomanams;
13. Bendradarbiauja su seniūnijos teritorijoje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
14. Dalyvauja maisto iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programos įgyvendinime. Sudaro labiausiai nepasiturinčių asmenų sąrašus maisto produktams gauti;
15. Vykdo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose nurodytus įpareigojimus, susijusius su Socialinės paramos mokiniams įstatymo vykdymu;
16. Priima prašymus dėl socialinių paslaugų skyrimo, įvertina asmenų finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas;
17. Teikia Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo komisijai išvadas dėl pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo nutraukimo;
18. Teikia pastabas ir pasiūlymus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas asmenų namuose, darbo;
19. Palaiko glaudžius ryšius su seniūnijos bendruomenės nariais;
20. Supažindina ir aiškina seniūnijos gyventojams apie rajono savivaldybės vykdomų socialinių projektų ir programų svarbą ir padeda organizuoti jų įgyvendinimą;
21. Organizuoja seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos darbą;
22. Priima seniūnijos gyventojų dokumentus piniginei socialinei paramai, numatytai Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme, gauti. Prašymus užregistruoja socialinės paramos apskaitos sistemos „Parama“ modulyje „Priėmimas“ ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Įvertina turtą bei pajamas, nustato teisę į socialines pašalpas, kompensacijas už būsto šildymą, šaltą bei karštą vandenį ir apskaičiuoja socialinės paramos dydį su socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“. Apskaičiavimą teikia tvirtinti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam seniūnijos specialistui;
23. Priima seniūnijos gyventojų dokumentus Išmokų vaikams įstatyme numatytoms išmokoms gauti. Prašymus užregistruoja socialinės paramos apskaitos sistemos „Parama“ modulyje „Priėmimas“ ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Nustato teisę į šias išmokas ir apskaičiuoja šių išmokų dydį su socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“. Apskaičiavimą teikia tvirtinti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam Socialinės paramos skyriaus specialistui. Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki išmokos vaikui, paskirtos iki vaikui sukaks 3 metai, mokėjimo termino pabaigos arba išmokos vaikui, paskirtos 12 mėnesių, mokėjimo termino pabaigos, informuoja išmokos gavėją apie asmens teisę kreiptis dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo;
24. Kartu su rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtu Socialinės paramos skyriaus specialistu administruoja valstybines šalpos išmokas. Priima seniūnijos gyventojų dokumentus Valstybinių šalpos išmokų įstatyme numatytoms šalpos išmokoms gauti. Prašymus užregistruoja socialinės paramos apskaitos sistemos „Parama“ modulyje „Priėmimas“ ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. Prašymus ir kitus dokumentus pateikia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam Socialinės paramos skyriaus specialistui;
25. Tvirtina priimamų dokumentų kopijas;
26. Nustato asmenų teisę į kompensacijas už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą ir apskaičiuoja jų dydį, vadovaudamiesi rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
27. Inicijuoja asmenų, gaunančių socialinę paramą, telkimą visuomenei naudingiems darbams;
28. Dalyvauja rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus vedėjo ar seniūnijos seniūno sudarytų komisijų darbe;
29. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių bei seniūnijos nuostatų reikalavimus;
30. Bendrauja su valstybinėmis įstaigomis, įmonėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis socialinės paramos gyventojams klausimais;
31. Rengia seniūnijos seniūno įsakymų dėl vienkartinių pašalpų, socialinių pašalpų, kompensacijų už gyvenamojo būsto šildymą, šaltą bei karštą vandenį, socialinės paramos mokiniams, mokestinių lengvatų kitos socialinės paramos skyrimo seniūnijos gyventojams;
32. Laiku išsiunčia pranešimus apie rtas išmokas seniūnijos gyventojams projektus;
33. Dalyvauja socialinių darbuotojų atestacijoje;
34. Vykdo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus vedėjo ir seniūnijos seniūno užduotis ir pavedimus, nurodytus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“, bei kitus pavedimus, susijusius su rajono savivaldybės administracijos veikla socialinės paramos srityje;
35. Vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūnijos seniūno kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
36. Saugo asmens duomenų paslaptį.