Darbininkė-kapų prižiūrėtoja - Loreta Kizelevičienė

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

                     

4. Seniūnijos darbininkas-kapų prižiūrėtojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina Krosnos seniūnijos teritorijos tvarką ir švarą;

4.2. kiekvieną dieną apžiūri Krosnos seniūnijos teritoriją ir informuoja seniūną apie esamą padėtį;

4.3. surenka šiukšles, valo ir tvarko bendro naudojimo teritorijas;

4.4. atlieka žolės pjovimo darbus, prižiūri ir tvarko želdinius, vejas, seniūnijos teritorijoje esančius gėlynus;

4.5. žiemos metu kasa sniegą nuo neprižiūrimų bendro naudojimo teritorijų;

4.6. tvarko darbo inventorių ir sandėliuoja nurodytoje pagalbinėje patalpoje;

4.7. informuoja Krosnos seniūnijos seniūną (toliau – seniūnas) apie pastebėtą inventoriaus, skirto tvarkymo darbams, sugadinimą;

4.8. tvarko, dažo, remontuoja, atnaujina seniūnijos teritorijoje esančius suolus, skirtus poilsiui, skulptūras, tvoras ir kt. statinius;

4.9. tvarko ir prižiūri seniūnijoje esančius kultūros vertybių objektus;

4.10. pildo laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo žurnalą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.11. užtikrina kapinėse tvarką ir švarą;

4.12. tvarko pagrindinius ir šalutinius kapinių takus, automobilių stovėjimo aikšteles bei kapinių aplinką;

4.13. reikalauja tvarkos iš kapus prižiūrinčių asmenų, kad nebūtų pažeistos kapinių tvarkymo taisyklės;

4.14. kapinėse geni medžių ir krūmų šakas, jas pašalina iš kapinių teritorijos;

4.15. tvarko nelankomus kapus ir laisvą kapinių teritoriją;

4.16. sugrėbia lapus ir juos išgabena į nustatytą šiukšlių pylimo vietą;

4.17. prižiūri šiukšlių konteinerių aikšteles, laiku informuoja seniūną dėl šiukšlių išvežimo;

4.18. žiemos metu valo sniegą nuo kapinių takų, barsto juos smėliu;

4.19. prižiūri visus darbus, vykdomus kapinių teritorijoje;

4.20. teisės aktų nustatyta tvarka atmatuoja ir parodo mirusiojo artimiesiems (mirusį laidojantiems asmenims) sklypus individualiam (1,5 x 2,5) ar šeimos (2,8 x 2,5) kapui iš eilės pagal kapinių išplanavimą;

4.21. nedelsdamas informuoja seniūną apie pastebėtus kapinių tvarkymo taisyklių pažeidimus;

4.22. prižiūri kapinėse vandentiekio įrenginius ir skelbimų lentas;

4.23. užtikrina, kad kapinių schemos būtų paskelbtos prie įėjimų į kapines esančiuose informaciniuose stenduose ar informacinėse lentose;   

4.24. palaiko tvarką ir švarą prie kapinių esančiuose tualetuose;

4.25. kontroliuoja kapų statinių saugumą ir informuoja seniūną;

4.26. vykdo rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir seniūnijos veiklos nuostatų reikalavimus;

4.27. vykdo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūno kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

______________