Sausinimo siurblinės mašinistas - Jonas Vaitkevičius

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Sausinimo siurblinės mašinistu gali dirbti asmuo, turintis privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad gali dirbti sausinimo siurblinės mašinisto darbą.

2. turėti kvalifikaciją, leidžiančią aptarnauti siurblinėje esančius įrenginius ir kitus automatinius prietaisus;

3. būti fiziškai pajėgus atlikti sausinimo siurblinės mašinisto darbą;

4. būti išklausęs darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktavimus;

5. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus ir juos vykdyti;

6. mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis;

7. sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

8. laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;

9. laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. aptarnauja sausinimo siurblinę ir prie jos esančius įrenginius, tiesiogiai turinčius įtakos sausinimo siurblinės darbui (tai vandens paima, apsauginis pylimas, sausinimo siurblinės statiniai, žemos įtampos elektros įrenginiai ir kt.);

2. laiku išsiurbia vandenį ir palaiko nustatytą vandens lygį žemutiniame bjefe;

3. vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.