Vyresn. raštvedė - Alma Palionienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas vyresniojo raštvedžio funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.2. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.3. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Explorer, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer,

3.4. dirbti su dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

5. Žinoti raštvedybos reikalavimus.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. dirba su rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistema;

2. priima prašymus registruoti ūkininko ūkį ir formuoja ūkininkų ūkių įregistravimo bylas;

3. paruošia, išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus;

4. priima piliečių prašymus išregistruoti ūkininko ūkį, išregistruoja ūkininkų ūkius;

5. ruošia ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankų panaudojimo ataskaitą;

6. registruoja Žemės ūkio ir kaimo valdas, atnaujina žemės ūkio ir kaimo valdų duomenis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registre;

7. priima iš seniūnijų prašymus registruoti/ atnaujinti žemės ūkio valdas, sudaro prašymų registruoti/atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas suvestines, jas perduoda Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;

8. paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje pildo paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškas;

9. priima, patikrina seniūnijose priimtų paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų registracijos dokumentus, paruošia perdavimo aktą ir perduoda Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;

10. rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių bei rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus;

11. vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių bei skyriaus nuostatų reikalavimus;

12. planuoja savo veiklą bei įgyvendina skyriaus vedėjo patvirtintą vyresniojo raštvedžio metinį veiklos planą;

13. rengia savo veiklos ataskaitas;

14. vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;

15. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus.