Vyr. specialistas - Saulius Pockevičius

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius ir kitus normatyvinius teisės aktus, kurie reglamentuoja savivaldybės kompetenciją žemės ūkio klausimais;

4. Mokėti:

4.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

4.2. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

4.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

5. Gebėti:

5.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;                                             

5.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

6. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei valstybės politikos žemės ūkio gamybos, kooperacijos plėtojimo ir kitose su žemės ūkio veikla susijusiose srityse įgyvendinimą;

2. Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

3. Teikia metodinę paramą savivaldybės žemės ūkio subjektams gamybos, kooperacijos ir panašiais klausimais;

4. Analizuoja ir apibendrina žemės ūkio būklę savivaldybėje;

5. Teikia savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui bei kitoms žinyboms reikalingas statistines ir kitas ataskaitas apie savivaldybės žemės ūkį;

6. Koordinuoja savivaldybėje tinkamų ganyklų atnaujinimo planų parengimo darbus;

7. Teikia metodinę paramą ūkininkams aptvarų ir ganyklų įrengimo klausimais;

8. Teikia metodinę paramą žemės ūkio subjektams augalininkystės klausimais, padeda įbraižyti plotus pasėlių deklaravimo paraiškų priėmimo metu;

9. Organizuoja apleistų laukų rekultivavimo darbų ir apskaitos procesus;

10. Padeda savivaldybės ūkininkams ruošti individualius jų valdomų plotų struktūrizavimo planus;

11. Organizuoja ūkininkų mokymus ganyklų įrengimo, kokybiško lauko arimo, javų auginimo ir pašarų ruošimo klausimais;

12. Vykdo švietėjišką veiklą tarp ūkininkų žemės sklypų konsolidavimo klausimais;

13. Renka ir apibendrina statistinę informaciją augalininkystės klausimais;

14. Koordinuoja projektų rengimo melioracijos ir augalininkystės klausimais ES struktūriniams fondams bei kitiems fondams finansinei paramai gauti;

15. Organizuoja gautų prašymų nagrinėjimą dėl dokumentų paruošimo griovių priežiūros darbams atlikti ne pelno siekiančių investicijų programoje;

16. Kontroliuoja ne pelno siekiančių (griovių priežiūros) investicijų programoje dalyvaujančių asmenų vykdomus darbus pagal paruoštą techninę dokumentaciją ir prisiimtusįsipareigojimus;

17. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

18. Teikia pasiūlymus savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui ir Skyriaus vedėjui žemės ūkio klausimais;

19. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

20. Rengia savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

21. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

 22. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

23. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

24. Planuoja savo veiklą bei rengia savo veiklos ataskaitas;

25. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.