Vyr. specialistas - Kęstutis Sujeta

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti aukštąjį inžinerinį išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.2. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.3. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Explorer, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer,

3.4. dirbti su dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. registruoja ir išduoda valstybinius numerius, perregistruoja, išregistruoja fiziniams asmenims priklausančius traktorius, savaeiges mašinas ir jų priekabas;

2. organizuoja ir atlieka traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų technines apžiūras;

3. išduoda teisinėms institucijoms pažymas apie fizinių ir juridinių asmenų vardu įregistruotą techniką ir pažymas fiziniams asmenims pagal jų prašymus apie jų vardu įregistruotą techniką;

4. veda surinktos nustatytos valstybinės rinkliavos už suteiktas paslaugas apskaitą, tvarko technikos registravimui pateiktų dokumentų archyvą;

5. sutinkamai su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu (108, 123 ir 247 str.), kontroliuoja traktorių, savaeigių mašinų, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų techninio eksploatavimo, valstybinės apžiūros taisyklių laikymąsi;

6. konsultuoja technikos įsigijimo, racionalaus panaudojimo, techninio aptarnavimo ir remonto klausimais;

7. dalyvauja teisės aktų nustatyta tvarka rajono savivaldybės sudaromų komisijų ir darbo grupių, susijusių su žemės ūkiu, veikloje;

8. rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių bei rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus priskirtos veiklos klausimais;

9. vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių bei skyriaus nuostatų reikalavimus;

10. planuoja savo veiklą bei įgyvendina skyriaus vedėjo patvirtintą vyriausiojo specialisto metinį veiklos planą;

11. rengia savo veiklos ataskaitas;

12. vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;

13. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus.