Vyr. specialistas - Algis Balčius

 

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. 10V-874

KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
 PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą.

III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) funkcijas specialiojoje žemės ūkio koordinavimo ir plėtros srityje. 

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;
4.4. mokėti:
4.4.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.4.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.5. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas savivaldybės žemės ūkio subjektams žemės ūkio produkcijos gamybos ir realizavimo, kooperacijos, augalininkystės, gyvulininkystės ir kitais klausimais;
5.2. organizuoja mokymus ūkininkams ir kitiems žemės ūkio subjektams Skyriaus kompetencijai priskirtų veiklos sričių klausimais;
5.3. koordinuoja žemės ūkio ir melioracijos subjektų paraiškų rengimą finansinei paramai gauti;
5.4. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie žemės ūkio būklę savivaldybėje ir teikia išvadas bei pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, reikalingus duomenis pateikia žemės ūkio subjektams;
5.5. koordinuoja žemės ūkio specialistų, kurių darbo vietos yra seniūnijose, veiklą;
5.6. užtikrina laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nuostolių skaičiavimo procedūras savivaldybėje;
5.7. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.8. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.9. bendradarbiauja ir teikia informaciją savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigomis bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.10. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
5.11. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

                                                        ___________________________