Vyr. specialistas - Vitas Merkininkas

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer,

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą,

4.4. dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis;

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

6. Turėti leidimą dirbti su informacija, žymima slaptumo žyma,,SLAPTAI“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Renka duomenis ir kitą informaciją, reikalingą savivaldybės mobilizacijos planui sudaryti. Surinktus duomenis ir informaciją apibendrina, sistemina, sudaro savivaldybės mobilizacijos plano projektą ir teikia jį svarstyti savivaldybės mobilizacijos štabui;

2. Nustato savivaldybei priskirtoms valstybei gyvybiškai svarbioms funkcijoms rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo poreikį ir sudaro savivaldybės rekvizicijos planą;

3. Vykdo savivaldybės mobilizacijos štabo sekretoriaus funkcijas;

4. Dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinius mokymus ir pratybas savivaldybėje;

5. Rengia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pagal kurį karo prievolininkai atleidžiami nuo šaukimo į tikrąją karo tarnybą, paskelbus mobilizaciją, projektą;

6. Dalyvauja vykdant savivaldybės mobilizacijos planą;

7. Teikia siūlymus dėl mobilizacinių užsakymų su ūkio subjektais, atlieka sudarytų mobilizacinių užsakymų vykdymo kontrolę ir priežiūrą;

8. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ar dokumentų projektus pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos vykdymo klausimais;

9. Teikia mobilizacijos štabui, savivaldybės administracijos direktoriui ir Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos siūlymus dėl pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos vykdymo savivaldybėje tobulinimo;

10. Konsultuoja pasirengimo ir mobilizacijos vykdymo klausimais savivaldybės mobilizacijos štabo narius, savivaldybės administracijai pavaldžias įstaigas ir įmones;

11. Dalyvauja atliekant gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos (elektrossirenų ir t. t.) techninius patikrinimus;

12. Organizuoja gyventojų evakuacijos centrų priežiūrą ir apskaitą;

13. Su darbo grupe rengia savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planą, jį tikslina bei derina su atitinkamų įstaigų bei organizacijų vadovais;

14. Iš visų savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų renka informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti;

15. Kontroliuoja, kaip vykdomos civilinės saugos užduotys, kaip laikomasi ūkio subjektuose Civilinės saugos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų civilinės saugos klausimais;

16. Teikia informaciją savivaldybės teritorijoje esantiems ūkio subjektams ir gyventojams, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti;

17. Teikia metodinę pagalbą ūkio subjektų, pavojingų objektų, seniūnijų darbuotojams civilinės saugos klausimais;

18.Organizuoja savivaldybės socialinio būsto fondo pastatų ir butų remontą ir priežiūrą;

19. Organizuoja rajono savivaldybės biudžeto lėšų įsisavinimą ir kontroliuoja jų panaudojimo tikslingumą socialinio būsto fondo pastatų ir butų remontui bei priežiūrai;

20. Inicijuoja rajono savivaldybės socialinio būsto fondo pastatų ir butų remonto bei priežiūros viešuosius pirkimus;

21.Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

22.Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

23. Rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

24. Rengia savo veiklos ataskaitas;

25.Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

26. Organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Lazdijų rajono savivaldybės administracija, administravimą, apsaugą ir kontrolę.

27.Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių bei Skyriaus nuostatų reikalavimus;

28.Vykdosavivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.