Vyr. Specialistas - Arūnas Griškevičius

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą,

4.4. dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis;

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Teikia pasiūlymus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui, seniūnams, kaip gerinti rajono savivaldybės teritorijoje esančių objektų priešgaisrinę būklę;

2. Kontroliuoja priešgaisrinių vandens telkinių bei privažiavimų prie jų būklę rajono savivaldybės teritorijoje;

3. Rengia leidimus žemės kasinėjimo darbams rajono savivaldybei priklausančiose teritorijose;

4. Organizuoja ir vykdo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus ugniagesių komandų (toliau – Ugniagesių komandų) darbuotojų parengimą;

5. Kontroliuoja Ugniagesių komandų darbą;

6. Tikrina Ugniagesių komandų priešgaisrinės technikos ir priemonių būklę;

7. Sprendžia Ugniagesių komandų pastatų statybos ir remonto, gaisrinių automobilių, įrangos aptarnavimo, įsigijimo ir remonto klausimus;

8. Konsultuoja rajono savivaldybės įmonių, įstaigų vadovus ir jų įgaliotus asmenis bei fizinius asmenis darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

9. Konsultuoja rajono savivaldybės administracijos padalinių vadovus bei darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių susirgimų prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

10. Instruktuoja rajono savivaldybės administracijos darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais norminių teisės aktų nustatyta tvarka;

11. Sudaro Ugniagesių komandų darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, organizuoja tokius sveikatos patikrinimus;

12. Iškilus pavojui darbuotojų saugai ar sveikatai, nedelsdamas apie tai informuoja rajono savivaldybės administracijos direktorių;

13. Organizuoja rajono savivaldybės administracijos norminių teisės aktų rengimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

14. Dalyvauja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrime, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei incidentų aplinkybes bei priežastis ir siūlo rajono savivaldybės administracijos direktoriui prevencines priemones joms išvengti;

15. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka registruoja rajono savivaldybės administracijoje nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe;

16. Kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų laikymąsi rajono savivaldybės administracijoje ir informuoja apie tai rajono savivaldybės administracijos direktorių;

17. Vykdo statinių naudojimo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų reikalavimus ir rajono savivaldybės tarybos patvirtintas statinių naudojimo priežiūros taisykles;

18. Vykdo rajono savivaldybės administracijos statybos darbų, kurių pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 30000 Lt, pirkimų organizatoriaus funkcijas;

19. Inicijuoja ir rengia dokumentus priešgaisrinės saugos srityje bei darbuotojų saugos ir sveikatos sričių viešiesiems pirkimams;

20. Sprendžia kitus priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, statinių naudojimo priežiūros klausimus;

21. Rengia savo veiklos ataskaitas;

22. Dalyvauja rengiant paraiškas savo kompetencijos klausimais Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

23. Dalyvauja įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos lėšų, vykdo jų priežiūrą;

24. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

25. Rengia rajono savivaldybės ir rajono savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

26. Dalyvauja rajono savivaldybės tarybos, rajono savivaldybės mero ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

27. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

28. Vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.