Vyresn. specialistas - Virginijus Blažauskas

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, statybos techniniaisreglamentaisir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyresniojo specialisto funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

3.2.dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel,MS Power Point,MS Outlook, Internet Explorer;

3.3.valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą,

4.4. dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis;

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Sudaro objektų, kuriuos numatoma finansuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, sąrašą, užtikrina racionalų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą.Pasibaigus metams, pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai ataskaitas apie lėšų panaudojimą;

2. Organizuoja rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su jų tiltais, viadukais, požeminėmis ir antžeminėmis perėjomis, laiptais, atraminėmis sienelėmis, visuomeninio transporto stotelėmis bei paviljonais, eismo reguliavimo techninėmis priemonėmis priežiūrą;

3. Organizuoja rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų inžinerinių statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus;

4. Rengia pasiūlymus dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto) bei priežiūros, projektavimo, rangos darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų dokumentų, juos pateikia Vietinio ūkio skyriaus vedėjui, rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

5. Kontroliuoja, kaip rangovai laikosi projektinių sprendimų, statybos normų, standartų, statybos techninių reglamentų, rangos sutartyse numatytų terminų ir ypatingų sąlygų, kitų reikalavimų;

6.Organizuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų įsisavinimą;

7. Organizuoja statinių, kurių statytojas (užsakovas) yra savivaldybė statybą leidžiančių dokumentų gavimą;

8. Kartu su rangovu rengia statinio statybos užbaigimo dokumentus ir dalyvauja statino statybos užbaigimo procedūrose;

9.Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

10.Dalyvauja įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos lėšų, vykdo jų priežiūrą;

11. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

12.Dalyvauja rajono savivaldybės tarybos, rajono savivaldybės mero ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

13. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

14. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

15. Rengia savo veiklos ataskaitas;

16. Kaupia, tvarko ir saugo Skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui į archyvą.

17. Rengia rajono savivaldybės ir rajono savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

18. Vykdorajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.