Vyr. specialistė - Indrė Adomynienė

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

3. Mokėti:

3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1Atsižvelgdamas į Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Skyriaus vedėjui ir savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;

2. Koordinuoja atliekų tvarkymą Savivaldybėje taip, kad būtų įvykdytos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytos užduotys;

3. Koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą, jos funkcionavimo užtikrinimą, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba jis neegzistuoja, tvarkymo organizavimą ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo administravimą;

4. Prižiūri vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Savivaldybės teritorijoje ir teikia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos sistemos tobulinimo;

5. Nustatyta tvarka teikia informaciją Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai apie savivaldybėms nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą;

6. Išsiaiškina ir vykdo apskaitą neprižiūrimų, apleistų ir turinčių avarinės būklės požymių statinių, kurie neįtraukti į statinių naudotojų sąrašą, bei surašo administracinių nusižengimų protokolus neprižiūrimų ir apleistų statinių savininkams Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka. Tikrina, ar neprižiūrimų ir apleistų pastatų šeimininkai vykdo nurodytus reikalavimus;

7. Sudaro statinių, kurie neturi savininkų ar jie nežinomi, sąrašus, surašo aktus bei teikia apie juos informaciją savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyriui dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais dokumentų parengimo;

8. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

9. Dalyvauja įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos lėšų, vykdo jų priežiūrą;

10. Kontroliuoja miestų ir gyvenviečių viešųjų teritorijų tvarkymo darbų kokybę;

11. Rengia pagal kompetenciją savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas ir išvadas apie jų vykdymą;

12. Inicijuoja ir rengia konkursinius dokumentus viešiesiems pirkimams komunalinių paslaugų teikimo srityje;

13. Organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą teisės aktų nustatyta tvarka į archyvą;

14. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

15. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;

16. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

17. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

18. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

19. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

20. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

21. Planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas;

22. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.2. Vykdo statinių naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka: sudaro statinių naudotojų sąrašus, tikrina, kaip naudotojai vykdo statinių techninę priežiūrą, rengia ketvirtines ir metines ataskaitas.