Vedėjas - Vidmantas Margelis

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologinių mokslų studijų srities, statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą,

4.4. dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis;

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1.Laiku įgyvendina teisės aktus ir rajono savivaldybės institucijų ir rajono savivaldybės administracijos sprendimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

2.Padeda formuoti ir įgyvendinti rajono savivaldybės politiką Skyriaus nuostatuose numatytose srityse;

3. Dalyvauja įgyvendinant rajono savivaldybės strateginį plėtros planą;

4. Organizuoja Skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose ir pareiginėse instrukcijose nustatytas funkcijas, atlieka kitas užduotis ir pavedimus;

5. Rengia Skyriaus nuostatus ir pagal Skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus bei pareigines instrukcijas;

6. Inicijuoja rajono savivaldybės statinių, vietinių kelių ir gatvių statybos, remonto, priežiūros bei projektavimo darbų ir komunalinių paslaugų viešuosius pirkimus;

7. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pastatų statybos, remonto, vietinių kelių ir gatvių tiesimo ir remonto darbus, šių darbų techninę priežiūrą;

8. Koordinuoja Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

9. Koordinuoja atliekų tvarkymą Lazdijų rajono savivaldybėje taip, kad būtų įvykdytos valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytos užduotys;

10. Dalyvauja pastatytų, suremontuotų pastatų, nutiestų kelių priėmimo naudoti komisijos darbe ir atstovauja savivaldybės interesams;

11. Išduoda leidimus žemės kasinėjimo darbams rajono savivaldybei priklausančiose teritorijose;

12. Koordinuoja civilinės, priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus;

13. Sprendžia rajonosavivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų remonto klausimus;

14. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

15. Koordinuoja statybos, rekonstrukcijos projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų, vykdymą ir priežiūrą;

16. Kontroliuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos, rajono savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą statybos, remonto, kelių ir gatvių tiesimo, remonto bei priežiūros srityse;

17. Kontroliuoja statinių naudojimo priežiūrą pagal Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų reikalavimus ir rajono savivaldybės tarybos patvirtintas statinių naudojimo priežiūros taisykles;

18. Nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus bei skundus;

19. Dalyvauja rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procese;

20. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;

21.Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;

22.Atsako už Skyriuje esančias materialines vertybes;

23. Rengia pagal kompetenciją rajono savivaldybės ir rajono savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

24. Dalyvauja rajono savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;

25. Vykdo rajono savivaldybės pastatų statybos ir remonto darbų techninę priežiūrą;

26. Organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;

27. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

28. Vykdo rajono savivaldybės mero ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.