Specialistas - Karolis Dapkūnas

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Ūkio tarnybos darbininku gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų ir turintis privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad gali dirbti fizinį darbą.

2. Turėti reikiamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą tą darbą dirbti;

3. Mokėti profesionaliai vairuoti automobilį;

4. Žinoti kelių eismo ir saugos vežant žmones reikalavimus;

5. Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus ir juos vykdyti;

6. Žinoti mechaninių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus ir naudojimo taisykles;

7. Sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

8. Laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;

9. Laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Kiekvienos darbo dienos rytą patikrina rajono savivaldybės administracinio pastato elektros, šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos ūkio būklę;

2. Rajono savivaldybės pastate pakeičia perdegusias elektros lemputes, išjungia apšvietimą, kur jis nereikalingas tuo metu;

3. Patikrina rajono savivaldybės pastate, ar normalus šildymas, esant gedimui praneša UAB „ Lazdijų šiluma“;

4.Tvarko durų užraktus rajono savivaldybės pastate, remontuoja smulkų inventorių;

5. Paruošia rajono savivaldybės salę tarybos posėdžiams ir kitokiems susirinkimams;

6. Palaiko švarą rajono savivaldybės kieme, reguliariai išneša makulatūrą, susikaupusią prie kopijavimo aparato;

7. Kiekvieno mėnesio 25 d. surenka duomenis iš seniūnijų apie sunaudotą elektros energiją ir perduoda Ūkio tarnybos vadovui;

8. Rajono savivaldybės administracinio pastato vandens skaitiklio rodmenis perduoda UAB„ Lazdijų vanduo“ nustatyta tvarka ir laiku;

9. Prižiūri ir tvarko rajono savivaldybės administracijos automobilį ŠKODA FABIA, valst. Nr. AZZ 037;

10. Esant reikalui, vairuoja rajono savivaldybės administracijos automobilį ir veža rajono savivaldybės darbuotojus.

11. Atlieka kitus Ūkio tarnybos vadovo arba rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su Ūkio tarnybos veikla.