Vedėjo pavaduotoja - Rima Šukienė

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, studijų sritis – socialiniai mokslai, studijų kryptis – teisė;
6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, socialinę paramą, civilinę teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
6.3. Mokėti:
6.3.1. dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;
6.3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;
6.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
6.3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
6.4. Gebėti:
6.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.
6.5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės socialinę politiką;
7.2. laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;
7.3. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.4. kontroliuoja socialinių išmokų skyrimą ir mokėjimą;
7.5. teikia informaciją, susijusią su asmens veiksnumo ribojimo institutu, dėl išankstinio nurodymo, pagalbos priimant sprendimus, veiksnumo ribojimo tam tikrose srityse, neveiksnumo nustatymo tam tikrose srityse, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos veiklos;
7.6. rengia teismui dokumentus dėl pilnamečių asmenų veiksnumo ribojimo tam tikrose srityse, dėl neveiksnumo tam tikrose srityse nustatymo, dėl globos ir rūpybos steigimo, rengia išvadas dėl globėjo ar rūpintojo, turto administratoriaus skyrimo;
7.7. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu kaip globos ir rūpybos institucija dalyvauja teismo įstaigose nagrinėjamose civilinėse bylose su visomis teisėmis ir pareigomis, Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktomis globos ir rūpybos institucijai;
7.8. kontroliuoja pilnamečių asmenų globėjų ir rūpintojų veiklą;
7.9. tvarko globojamų ir rūpinamų asmenų bylas;
7.10. kontroliuoja Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ ir viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir efektyvumą;
7.11. kontroliuoja gyventojų aprūpinimo neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis kokybę ir efektyvumą;
7.12. kontroliuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą;
7.13. bendrauja su nevyriausybinėmis socialinės veiklos organizacijomis, teikia joms metodinę informaciją Savivaldybės administracijos skelbiamų socialinės veiklos projektų rengimo klausimais;
7.14. rengia savo veiklos ataskaitas;
7.15. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus Socialinės paramos programos priemonėms įgyvendinti;
7.16. teikia informaciją gyventojams dėl piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo tiesiogiai, spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje;
7.17. esant būtinybei, lankosi gyventojų šeimose, surašo buities tyrimo sąlygų aktus, skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus dėl socialinės paramos teikimo, kokybės, efektyvumo;
7.18. ruošia metines skyriaus veiklos ataskaitas ir teikia jas vedėjui;
7.19. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, socialinę paramą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;
7.20. tikrina, ar Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, rengiamos socialinių paslaugų teikimo sutartys atitinka galiojančius teisės aktus, kad nebūtų pažeidžiami teisėti Savivaldybės interesai, bei nustatyta tvarka jas derina;
7.21. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;
7.22. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui ir Skyriaus vedėjui socialinės paramos teikimo gyventojams klausimais;
7.23. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;
7.24. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
7.25. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;
7.26. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, Asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;
7.27. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
7.28. dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės strateginį plėtros planą, Savivaldybės strateginį veiklos planą ir Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;
7.29. teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;
7.30. analizuoja Socialinės paramos skyriaus darbuotojų darbo krūvį ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl darbo krūvio perskirstymo ir socialinio darbo tobulinimo klausimais;
7.31. savarankiškai priima sprendimus, parinkdamas tinkamiausią klientui socialinės paramos rūšį;
7.32. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka tvarko priskirtų funkcijų dokumentaciją ir rengia perdavimui į Savivaldybės administracijos archyvą;
7.33. vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai;
7.34. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, ligos ir kitais atvejais, jo nesant;
7.35. vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vedėjo pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.