Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistė - Ana Gudelavičienė/Dovilė Mizerienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, studijų sritis – socialiniai mokslai, studijų kryptis – socialinis darbas arba edukologija;

2. Turėti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą atestacijos pažymėjimą;

3. Būti išklausius įvadinius mokymus asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, ir turėti tai patvirtinantį dokumentą;

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, asmenų pasirengimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paiešką, rengimą, atranką, konsultavimą ir pagalbos jiems teikimą, prioritetinius vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, protingumo ir sąžiningumo principus ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

5. Mokėti:

5.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – DVS),

5.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

5.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

5.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

5.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6. Gebėti:

6.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

6.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

7. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Atlieka būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką pradinį įvertinimą:

1.1. gavus prašymą iš savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) ir susipažinus su prie prašymo pateiktais dokumentais, raštu (elektroniniu paštu ar paštu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus apie jų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimo eigą informaciniame pranešime nurodydamas, jog:

1.1.1. būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo mokymai yra organizuojami pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą, kuri susideda iš grupinių (10 temų) ir individualių susitikimų,

1.1.2. būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai yra nevertinami, jeigu praleidžia daugiau nei 2 temas iš 10 organizuojamų grupinių temų,

1.1.3. būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams mokymai prasideda ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų dokumentų gavimo įstaigoje dienos ir trunka ne ilgiau kaip 3 mėnesius,

1.1.4. iki mokymų pradžios likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų, žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu ar paštu) informuoja būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus apie jų organizuojamų mokymų laiką ir vietą,

1.1.5. būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, dalyvavusiems mokymuose, išduodamas pažymėjimas apie jų dalyvavimą mokymuose ir išklausytas temas,

1.1.6. pasibaigus mokymams yra parengiama išvada dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką,

1.2. išsiuntęs būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams informacinį pranešimą, nurodytą šių pareiginių nuostatų 7.1.1 papunktyje, paprašo būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų raštu (elektroniniu paštu) patvirtinti, jog susipažino su jiems atsiųsta GIMK specialisto informacija dėl jų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimo eiga,

1.3. pateikia būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams užpildyti Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos anketą „Dėl informacijos apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus“, rekomenduojamą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, o kilus neaiškumų, nurodo pateikti papildomus dokumentus arba patys surenka reikiamą informaciją, pavyzdžiui, iš kitų įstaigų,

1.4. iškilus būtinybei gauti papildomą informaciją apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus, įvertina gaunamų duomenų naudojimo tikslą ir jų apimtį. Jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai sutinka, jog apie juos būtų renkama papildoma informacija iš kitų įstaigų, būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai savo rašytinį sutikimą patvirtina Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos anketoje „Dėl informacijos apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus“, rekomenduojamoje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus. GIMK specialisto gauta papildoma informacija apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus yra konfidenciali ir saugoma, remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,

1.5. jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai nesutinka užpildyti Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos anketos „Dėl informacijos apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus“, rekomenduojamos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, ir pateikti papildomus dokumentus, ar nesutinka su tuo, kad apie juos būtų renkama papildoma informacija, GIMK specialistas trūkstamą informaciją surenka individualių susitikimų metu arba kreipiasi į VTAS, iš kurio gavo prašymą organizuoti jų mokymus,

1.6. apie būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų mokymų pradžią ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja VTAS, iš kurio yra gautas prašymas organizuoti jų mokymus, informaciniame pranešime pateikiant vardinį būsimųjų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų sąrašą,

1.7. jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių informuoja, jog negali pradėti lankyti mokymų nustatytu jiems laiku, GIMK specialistas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja VTAS, iš kurio gavo prašymą organizuoti jų mokymus, ir grąžina visus gautus būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų dokumentus, informaciniame pranešime pateikiant vardinį būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų, kurie nedalyvaus organizuojamuose mokymuose nustatytu laiku, sąrašą;

2. Organizuoja būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų mokymą:

2.1. organizuoja ne mažiau kaip 2 individualius susitikimus (pagal poreikį jų gali būti organizuojama ir daugiau) su įvaikintojais (norinčiais įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką, jau įvaikinusiais vaiką (-us), ir globėjais (rūpintojais), dalyvavusiais mokymuose) ir globėjais (rūpintojais), dalyvavusiais mokymuose, ir parengia išvadą dėl būsimų (globėjų) rūpintojų ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką,

2.2. organizuoja būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų mokymus pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą,

2.3. būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimo metu organizuoja Bendroje globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programoje nurodytus susitikimus:

2.3.1. grupinius, kuriuos pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą sudaro 10 temų, būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams per savaitę pravedant po 1 temą. Būsimieji globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai yra nevertinami, jeigu praleidžia daugiau nei 2 temas iš 10 organizuojamų grupinių temų. Tuo atveju būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams pasiūloma baigti mokymus su kita būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų grupe. Apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus, kurie praleido daugiau nei 2 temas, po jų mokymų baigimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuojamas VTAS, iš kurio buvo gautas prašymas organizuoti jų mokymus,

2.3.2. individualius – ne mažiau kaip 2 individualūs susitikimai su būsimais globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais, tačiau pagal poreikį gali būti organizuojama ir daugiau. Per mokymus lankomasi pas būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus bei su jais faktiškai gyvenančius asmenis jų faktinėje gyvenamojoje vietoje ir susitinkama su kiekvienu įvaikintoju individualiai. Individualių susitikimų metu pildomas Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos klausimynas „Apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus“, rekomenduojamas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus,

2.4. mokymu metu kilus neaiškumų, vertinant būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, paprašo būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pateikti papildomus dokumentus, reikiamą informaciją ir (ar) būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams siūlo specialistų pagalbą (pavyzdžiui, psichologo, psichoterapeuto ir kt.) dėl konkrečių priežasčių (pavyzdžiui, dėl neišgyventos netekties ir kt.), nurodant būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams motyvus bei objektyviais priežastis, kodėl ši papildoma informacija būtina,

2.5. jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai sutinka pateikti papildomus dokumentus ir kad būtų renkama papildoma informacija, ir (ar) sutinka kreiptis į pasiūlytus specialistus, remiantis nuostatų 7.2.4 papunkčiu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuojamas VTAS, iš kurio yra gautas prašymas organizuoti mokymus, nurodydami, kokia papildoma informacija renkama apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus ir/ar kokia specialistų pagalba siūloma būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams,

2.6. jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai nesutinka, jog būtų renkama papildoma informacija, ir (ar) nesutinka kreiptis į pasiūlytą specialistą (pavyzdžiui, psichologo, psichoterapeuto ir kt.) dėl konkrečių priežasčių (pavyzdžiui, dėl neišgyventos netekties ir kt.), būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams pasiūloma įvertinti, ar tikslinga tęsti mokymus,

2.7. jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai nusprendžia netęsti mokymų, remiantis šių nuostatų 7.2.6 papunkčiu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja VTAS, iš kurio buvo gautas prašymas organizuoti jų mokymus, ir grąžina visus gautus būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų dokumentus, informaciniame pranešime pateikiant vardinį būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų, kurie netęs mokymų, sąrašą,

2.8. jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai nusprendžia tęsti mokymus, remiantis šių nuostatų 7.2.6 papunkčiu, pasibaigus mokymams, parengia išvadą dėl jų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, remiantis surinkta informacija apie juos ir įvertinus visus gebėjimus,

2.9. jeigu pasibaigus mokymams, dėl šių nuostatų 7.2.4 papunktyje nurodytų priežasčių negalima parengti išvados dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų, po mokymų baigimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja VTAS, iš kurio gautas prašymas organizuoti mokymus, nurodydami priežastis,

2.10. surenka būtiną papildomą informaciją ir (ar) gavus specialistų nuomonę apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus, parengia išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti;

3. Rengia išvadas dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką:

3.1. pasibaigus mokymams, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų parengia Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos išvadą „Dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką“, rekomenduojamą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus,

3.2. rengiant išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, vertina ir aptaria su jais šiuos gebėjimus:

3.2.1. saugios aplinkos vaikui užtikrinimas ir vaiko fizinių poreikių tenkinimas,

3.2.2. vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas,

3.2.3. vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas,

3.2.4. pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius,

3.2.5. bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas,

3.3. išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką pasirašo 2 (du) GIMK specialistai, vedę būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams mokymus, bei būsimieji globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai,

3.4. jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (pavyzdžiui, dėl globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų išvykimo) nepasirašo parengtos GIMK specialistų išvados dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams parengtą išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką išsiunčia elektroniniu paštu ir paprašo būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų elektroniniu paštu patvirtinti, jog sutinka su GIMK specialistų parengta išvada dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką,

3.5. parengtą išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia VTAS, išvados kopiją – būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, o jų gautus dokumentus grąžina VTAS, iš kurio gavo prašymą dėl jų mokymų organizavimo,

3.6. palaiko ryšį su būsimais globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais iki tol, kol jie raštiškai patvirtina sutikimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti pasiūlytą vaiką,

3.7. pasibaigus mokymams gali nuspręsti, kad būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai yra netinkamai pasirengę globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką ir priimti neigiamą išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką. Neigiamą išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką bei gautus būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų dokumentus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia VTAS, iš kurio gavo prašymą dėl jų mokymų organizavimo, o neigiamos išvados kopiją – įvaikintojams;

4. Renka ir nustatytais terminais teikia papildomą informaciją dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką VTAS, kai VTAS yra gautas ir užregistruotas DVS Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos motyvuotas prašymas dėl papildomos informacijos apie įvaikintojus, bei rinkdami papildomą informaciją nuolat bendradarbiauja su VTAS ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

5. Pakartotinai tikrina asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, pasirengimą įvaikinti vaiką:

5.1. vykdant ikiteisminę įvaikinimo procedūrą, kilus abejonių, ar įvaikintojai yra tinkamai pasirengę įvaikinti vaiką, gavus iš įvaikintojų deklaruotos gyvenamosios vietos VTAS persiųstą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos motyvuotą prašymą dėl pakartotinio įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kreipimosi į VTAS,

5.2. gavus VTAS persiųstą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kreipimosi prašymą, organizuoja individualius susitikimus su įvaikintojais ne mažiau kaip 2 kartus, tačiau pagal poreikį jų gali būti ir daugiau. Susitikimų metu analizuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašyme nurodytos aplinkybes,

5.3. atliekant pakartotinį įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą, bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir VTAS,

5.4. atlikus pakartotinį įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų parengia išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką. Išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką rengia ir pasirašo 2 (du) GIMK specialistai, kurie jau buvo parengę pirminę išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką, bei pasirašo įvaikintojai,

5.5. išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia VTAS, kuris persiuntė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos motyvuotą prašymą atlikti pakartotinį įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą, o išvados kopiją – įvaikintojams,

5.6. atliekant pakartotinį įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą, gali būti nusprendžiama, kad įvaikintojai yra netinkamai pasirengę įvaikinti vaiką. Tokiu atveju neigiamą išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia VTAS, o išvados kopiją – įvaikintojams;

6. Organizuoja globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paiešką;

7. Dalyvauja globojamų (rūpinamų) vaikų globų (rūpybų) peržiūrose ir teikia siūlymus;

8. Atlieka vaiko globos (rūpybos) kokybės vertinimą;

9. Pagal motyvuotą VTAS prašymą atlieka globojamų (rūpinamų) vaikų svečiavimosi tinkamumo vertinimą ir teikia išvadas VTAS;

10. Pildo vaiko globos (rūpybos) patikrinimo aktus;

11. Tikrina asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba), buities ir gyvenimo sąlygas ir įvertina pasirengimą tikslingai panaudoti vienkartinę išmoką įsikurti bei teikia išvadą skyriaus vedėjui;

12. Populiarina ir viešina GIMK specialisto veiklą;

13. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ataskaitas;

14. Palydi globotinius (rūpintinius), įvaikius pirmą kartą jiems vykstant pas globėjus (rūpintojus) įtėvius;

15. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

16. Saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

17. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

18. Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, Asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir skyriaus nuostatų reikalavimus;

19. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su GIMK specialisto veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

20. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

21. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia su GIMK specialisto veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

22. Rengia savo veiklos ataskaitas;

23. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.