Vyr. specialistė - Indrė Sušinskienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. dirbti Microsoft Office programomis, internetine naršykle, savivaldybės administracijos naudojamomis kompiuterizuotų bei elektroninių dokumentų valdymo sistemomis, telefoninio ryšio, kopijavimo, skenavimo priemonėmis,

3.2. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.3. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą,

4.4. dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis;

5. Žinoti dokumentų tvarkymo, raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Administruoja socialinių paslaugų savivaldybės gyventojams planavimą, organizavimą ir bendrųjų socialinių paslaugų bei socialinės priežiūros kokybės kontrolę:

1.1. vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius,

1.2. pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis,

1.3. vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį,

1.4. socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti rengia socialinių paslaugų planą bei kuruoja jo įgyvendinimą,

1.5. organizuoja bei atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą;

1.6. pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį rengia dokumentus skirti socialines paslaugas asmeniui (šeimai);

1.7. įvertina socialinių paslaugų pirkimo mastą savivaldybės gyventojams;

1.8. kontroliuoja savivaldybės įstaigų teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.

1.9. rengia informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir gyventojams apie savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines paslaugas;

1.10. tvarko duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas ar neskirtas (nurodydamas jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

1.11. organizuoja asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimą ir mokėjimo už paslaugas dydžio apskaičiavimą bei atlieka asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimą ir mokėjimo už paslaugas dydžio apskaičiavimą,

1.12. rengia sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo, sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo,

1.13. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl socialinių paslaugų organizavimo ir jų kokybės gerinimo,

1.14. organizuoja informacijos apie socialines paslaugas sklaidą,

1.15. teikia metodinę pagalbą savo kompetencijos klausimais socialinių paslaugų įstaigoms, seniūnijų socialiniams darbuotojams ir kt.,

1.16. tikrina socialinių paslaugų įstaigų ataskaitas apie suteiktas socialines paslaugas, įvertina ataskaitose pateiktų duomenų atitikimą teisės aktams ir sutartiniams įsipareigojimams;

2. Pagal kompetenciją rengia ir teikia metines statistines ataskaitas, kaupia ir sistemina gaunamą informaciją iš seniūnijų ar kitų institucijų;

3. Administruoja būsto (aplinkos) pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams procedūras;

4. Dalyvauja kuriant ir atnaujinant savivaldybės administracijos metinius veiklos planus;

5. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

6. Savo kompetencijos klausimais ruošia atsakymus į savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos narių paklausimus;

7. Kaupia, tvarko ir saugo Skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui į archyvą;

8. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir savivaldybės administracijos direktoriui socialinių paslaugų, būsto bei aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams, neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;

9. Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių bei Skyriaus nuostatų reikalavimus;

10. Bendradarbiauja su kitų savivaldybės administracijos skyrių specialistais, kitų savivaldybių administracijų specialistais, ministerijų ir kitų institucijų specialistais priskirtos veiklos klausimais;

11. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

12. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijų vykdymu, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų, administracinių bei viešųjų paslaugų aprašų pakeitimus;

13. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

14. Planuoja savo veiklą bei rengia savo veiklos ataskaitas;

15. Rengia savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais, o pasirašius, kontroliuoja tinkamą jų vykdymą bei teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

16. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;

17. Saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai;

18. Nustačius, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

19. Nedelsdamas sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

20. Sunaikina asmens duomenis, kai jie nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, išskyrus tuos duomenis, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems asmenims ar valstybiniams archyvams;

21. Saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai.