Vyr specialistė - Asta Račkauskienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybės turto naudojimą, dokumentų valdymą, gyventojų socialines garantijas, išmanyti Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso reikalavimus, socialinių darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus ir atestavimo tvarką;

2. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

3. Mokėti:

3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.3. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,

3.4. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.5. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus.

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Padeda formuoti ir įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės socialinę politiką;

2. Laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei Lazdijų rajono savivaldybės institucijų ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;

3. Vykdo Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;

4. Padeda įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą socialinės paramos srityje;

5. Savo veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;

6. Rengia pagal kompetenciją Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

7. Rengia pagal kompetenciją Lazdijų rajono savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir ataskaitas apie jų vykdymą;

8. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei projektus, finansuojamus programų ar fondų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;

9. Kontroliuoja savalaikį ir teisingą socialinių išmokų skyrimą ir mokėjimą;

10. Rengia teismui procesinius dokumentus (atsiliepimus į pareikštus pareiškimus ir išvadas) dėl pilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo arba nušalinimo nuo pareigų atlikimo;

11. Kontroliuoja globėjų ir rūpintojų pareigų atlikimą;

12. Priima klientų prašymus dėl socialinių paslaugų, šalpos išmokų, transporto išlaidų kompensacijų, laidojimo išmokų ir kitų vienkartinių bei periodinių išmokų skyrimo;

13. Rengia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymų (socialinių paslaugų, šalpos išmokų, transporto išlaidų kompensacijų, išmokų vaikams, laidojimo išmokų ir kitų vienkartinių bei periodinių išmokų skyrimo ir kitais skyriaus veiklos klausimais) ir kitų dokumentų projektus;

14. Lankosi klientų namuose, siekdamas išsiaiškinti priežastis, sukeliančias klientų socialines problemas;

15. Savarankiškai priima sprendimus, parenkant tinkamiausią klientui socialinės paramos rūšį;

16. Dalyvauja rengiant socialinės veiklos projektus;

17. Analizuoja Socialinės paramos skyriaus darbuotojų darbo krūvį ir teikia pasiūlymus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjui dėl darbo krūvio perskirstymo ir socialinio darbo tobulinimo klausimais;

18. Analizuoja Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų įvairių grupių socialinę padėtį, apibrėžia socialinės paramos poreikį ir jo pasikeitimus, numato poreikio tenkinimo prioritetus ir teikia pasiūlymus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjui socialinio darbo tobulinimo klausimais;

19. Organizuoja informacijos, susijusios su socialinės paramos teikimu ir organizavimu, parengimą ir paskelbimą savivaldybės interneto tinklapyje;

20. Vizuoja dokumentus, rašo rezoliucijas, žodžiu ir raštu duoda pavedimus, pasirašo arba tvirtina finansinius dokumentus, pažymas apie Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje teikiamą paramą, siunčiamus raštus, dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus ir kitus dokumentus, susijusius su socialinės paramos teikimo funkcijomis;

21. Įveda duomenis ir tvarko informaciją Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) ir informacinėje sistemoje „Parama“;

22. Informuoja Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių apie pastebėtą smurto prieš vaiką atvejį;

23. Teikia informaciją Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, Socialinės paramos skyriaus vedėjui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;

24. Informuoja Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją apie kontroliuojamų dokumentų, savivaldybės administracijos direktoriaus bei savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimų vykdymo terminus, siekiant, kad pavedimai ir kitos užduotys būtų įvykdytos laiku;

25. Aptarnauja į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių besikreipiančius asmenis, suteikia jiems reikiamą informaciją arba nurodo valstybės tarnautojus bei darbuotojus, kurie asmens rūpimus klausimus galėtų išspręsti, taip pat jų kontaktinę informaciją;

26. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimu teikia asmens prašomą informaciją apie skyriaus veiklą ir kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja savivaldybė ir kurią asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą;

27. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo bei Socialinės paramos skyriaus vedėjo nurodymu nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;

28. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe ar vadovauja joms;

29. Saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Lazdijų rajono savivaldybės ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;

30. Tikrina asmens duomenis;

31. Nedelsdamas sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

32. Sunaikina asmens duomenis, kai jie nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, išskyrus tuos duomenis, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems asmenims ar valstybiniams archyvams;

33. Saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

34. Laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius Lazdijų rajono savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo, Socialinės paramos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;

35. Vykdo Socialinės paramos skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, ligos, tarnybinių komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;

36. Planuoja savo veiklą bei įgyvendina skyriaus vedėjo patvirtintą vyriausiojo specialisto metinį veiklos planą;

37. Rengia savo veiklos ataskaitas;

38. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

39. Vykdo pagal kompetenciją kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.