Vyresn. archyvarė - Virginija Grėbliūnienė

DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO ARCHYVARO PAREIGINIAI NUOSTATAI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti darbo patirtį elektroninio dokumentų valdymo bei elektroninio archyvo tvarkymo srityje.

3. Mokėti:

3.1. Dirbti Microsoft Office,Outlook Express, Internet Explorer programomis, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos naudojama kompiuterizuotų ir elektroninių dokumentųvaldymo programa (toliau – DVS), elektroninio archyvo informacine sistema (toliau - EAIS), telefoninio ryšio, kopijavimo, skenavimo priemonėmis;

3.2. Valdyti, kaupti, sisteminti priimamus saugoti dokumentus, jų pagrindu rengti pažymas;

4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

5. Išmanyti dokumentų, elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, valdymo ir saugojimo reikalavimus.

6 Išmanyti įstaigos administravimą, žinoti asmenų priėmimo tvarką, būti susipažinusiam su tarnybiniu etiketu bei tarnybiniu protokolu.

7. Gebėti:

7.1. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7.2. Rengti pažymas pagalLazdijų rajono savivaldybės administracijosarchyve ir likviduotų įmonių archyve priimtus saugoti dokumentus, parengti reikalingų dokumentų kopijas;

7.3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7.4. Periodiškai analizuoti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos archyvo darbą;

7.5. Dirbti komandoje.

8. Būti komunikabiliam, ypatingą dėmesį savo darbe skirti bendravimui su Alytaus apskrities archyvo, Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ir biudžetinių įstaigų bei Lazdijų rajono savivaldybėsadministracijos skyrių ir seniūnijų darbuotojais, atsakingais už dokumentų tvarkymą.

9. Žinoti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos padalinių vadovų bei darbuotojų darbo tvarką, kompetenciją bei atliekamas funkcijas.

10. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas vyresn. archyvaro funkcijoms atlikti.

 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Kasmet iki nustatyto termino EAISparuošti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planą, dokumentų apyrašų sąrašus, registrų sąrašus, juos suderinti ir EAIS pateikti tvirtinti Alytaus apskrities archyvui;

2. Pasibaigus kalendoriniams metams, Skyriuje esančius dokumentus (Lazdijųrajono savivaldybės tarybossprendimus irposėdžiųprotokolus, Lazdijųrajonosavivaldybėsmero potvarkius,Lazdijų rajonosavivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, sutartis, viešųjų pirkimų konkursų medžiagą,susirašinėjimo dokumentų kopijas ir kt.),atsakingų už šias bylas darbuotojų susegtas pagaldokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus, priimtisaugoti archyve;

3. Pasibaigus kalendoriniams metams, išLazdijųrajonosavivaldybės administracijos skyrių priimti dokumentus, sutvarkytus pagal dokumentų tvarkymo reikalavimus ir bylų apyrašus, suderintus su Alytaus apskrities archyvu,tolesniamsaugojimui iki jųperdavimo Alytaus apskrities archyvui;

4. Pagaldokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklesparuošti archyvinių dokumentų apyrašus, nustatyta tvarka juosEAISsuderinti ir pateikti tvirtinti Alytaus apskrities archyvui.

5. KonsultuotiLazdijų rajonosavivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų irLazdijų rajono savivaldybės ugdymoįstaigų beikitųbiudžetiniųįstaigųdarbuotojus dokumentacijos plano sudarymo klausimais, tikrinti ir kauptidokumentacijos planus, archyvinių dokumentų apyrašus, kontroliuoti, kadLazdijų rajonosavivaldybės administracijos padaliniai laiku pagal iš anksto suderintą grafiką bei reikalavimus tvarkytų bei atiduotų saugoti archyvinius dokumentus;

6.TeiktiLazdijų rajonosavivaldybės administracijos darbuotojams, įstaigoms bei kitiems asmenimsLazdijųrajono savivaldybės administracijos archyveir likviduotų įmonių archyveesančių dokumentų kopijas ir pažymas;

7. Restauruoti Lazdijųrajono savivaldybės administracijosarchyve saugomus dokumentus, juos aprašyti, sisteminti;

8. Pasibaigus dokumentų saugojimo terminui, pateikti Alytaus apskrities archyvui naikintinų dokumentų sąrašus;

9. PildytiSkyriaus darbo apskaitos žiniaraščius;

10. Perkelti elektronines „Informacinių pranešimų“ versijas iš Lazdijų rajono savivaldybės elektroninio pašto į serverį;

11.Dokumentų valdymo sistemoje daryti pakeitimus, pasikeitus ar pasipildžius dokumentacijos planui ir registramsbei pasikeitus darbuotojams, atsakingiems už dokumento registravimą;

12. Teikti pagalbą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos skyriams ir seniūnijoms įsisavinant DVS ir EAIS;

13. Pavaduoti Skyriausvyresnįjį archyvarą, vyriausiąjį specialistą, dirbantį viename langelyje, ir sekretoriųjų atostogų metu ir kitais atvejais, negalint jiems eiti pareigų;

14. VykdytiLazdijųrajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,Lazdijųrajono savivaldybės administracijos nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių beiSkyriausnuostatų reikalavimus;

15. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lazdijųrajono savivaldybės tarybos sprendimus, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkius, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su šiuose pareiginiuose nuostatuose priskirtų funkcijų vykdymu;

16. Vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės mero, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai;

17. Sekti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vyresn. archyvaro veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoti atitinkamų Lazdijųrajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

18. Dalyvauti įgyvendinant Lazdijų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir Skyriaus metinius veiklos planus;

19. Planuoti savo veiklą bei teikti pasiūlymus sudarant Skyriaus metinį veiklos planą;

20. Rengti savo veiklos ataskaitas.