Vyresn. archyvarė - Gintauta Simanynienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

2. Mokėti:

2.1. Dirbti Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer programomis, rajono savivaldybės administracijos naudojama kompiuterizuotų ir elektroninių dokumentų valdymo programa (toliau – DVS), telefoninio ryšio, kopijavimo, skenavimo priemonėmis;

2.2. Valdyti, kaupti, sisteminti priimamus saugoti dokumentus, rengti pažymas apie juos;

3. Gerai mokėti lietuvių kalbą;

4. Išmanyti dokumentų, elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, valdymo ir saugojimo reikalavimus;

5. Išmanyti įstaigos administravimą, žinoti asmenų priėmimo tvarką, būti susipažinusiam su tarnybiniu etiketu bei tarnybiniu protokolu.

6. Gebėti:

6.1. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.2. Rengti pažymas apie likviduotų įmonių archyve priimtus saugoti dokumentus, reikalingų dokumentų kopijas;

6.3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.4. Periodiškai analizuoti likviduotų įmonių archyvo darbą.

7. Būti komunikabiliam, ypatingą dėmesį savo darbe skirti bendravimui su rajono likviduotų įmonių archyvo klientais.

8. Žinoti rajono savivaldybės administracijos padalinių vadovų bei darbuotojų darbo tvarką, kompetenciją bei atliekamas funkcijas.

9. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas vyresniojo archyvaro funkcijoms atlikti.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Priimti iš besilikviduojančių rajono savivaldybės žemės ūkio ir kitų įmonių paruoštus archyviniam saugojimui pagal suderintus apyrašus dokumentus;

2. Bendrovių ir įmonių darbuotojams suteikti informaciją apie dokumentų paruošimą saugojimui ir perdavimui į archyvą;

3. Reguliariai peržiūrėti rajono savivaldybės likviduotų įmonių archyvo teikiamų administracinių paslaugų aprašus ir, prireikus, juos atnaujinti;

4. Restauruoti archyve esančius dokumentus;

5. Pasibaigus dokumentų saugojimo terminui, pateikti savivaldybės ekspertų komisijai reikalingų sunaikinti dokumentų aktą;

6. Priimti prašymus archyvo pažymoms gauti, juos apskaityti;

7. Pateikti archyvo pažymas netekto darbingumo, senatvės, našlių, našlaičių pensijoms gauti, taip pat dėl nelaimingų atsitikimų darbe arba profesinių ligų žalos atlyginimo kompensacijoms gauti, rengti atsakymus į paklausimus, pateikti dokumentų kopijas, dokumentų išrašus, juos apskaityti;

8. Konsultuoti ir informuoti archyvo klientus apie reikalingų archyvinių dokumentų paiešką;

9. Ruošti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;

10.Bendrauti su Alytaus apskrities archyvu, besilikviduojančių žemės ūkio bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir kitų įmonių darbuotojais, atsakingais už archyvinių dokumentų tvarkymą, saugojimą ir perdavimą archyvui;

11. Vykdyti rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir administracijos vidaus tvarkos taisyklių bei Skyriaus nuostatų reikalavimus;

12. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, rajono savivaldybės tarybos sprendimus, rajono savivaldybės mero potvarkius, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su šiuose pareiginiuose nuostatuose priskirtų funkcijų vykdymu;

13. Vykdyti rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai.

14. Pagal kompetenciją sekti įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus bei inicijuoti atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

15. Dalyvauti įgyvendinant rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, rajono savivaldybės administracijos ir Dokumentų ir informacijos skyriaus metinius veiklos planus;

16. Planuoti savo veiklą bei įgyvendinti Skyriaus vedėjo patvirtintą vyresniojo archyvaro metinį veiklos planą;

17. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti informaciją rajono savivaldybės interneto svetainėje;

18. Pavaduoti rajono savivaldybės administracijos archyvo archyvarą jo atostogų metu ir kitais atvejais, negalint jam eiti pareigų;

19. Rengti savo veiklos ataskaitas.