Sekretorė - Elvyra Škarnulienė

DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS SKYRIAUS SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

2. Mokėti dirbtiMicrosoft Office programomis, internetine naršykle, rajono savivaldybės administracijosnaudojama kompiuterizuotų bei elektroninių dokumentųvaldymo sistema (toliau – DVS),telefoninio ryšio, kopijavimo, skenavimo priemonėmis, išsiųsti,priimti bei registruoti elektroninius dokumentus, faksogramas;

3. Išmanyti dokumentų rengimo, valdymo ir saugojimo reikalavimus;

4. Išmanyti įstaigos administravimą, žinoti interesantų priėmimo tvarką vieno langelio principu,būti susipažinusiam su tarnybiniu etiketu bei tarnybiniu protokolu;

5. Būti komunikabilus, ypatingą dėmesį savo darbe skirti bendravimui su rajono savivaldybės klientais bei svečiais.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Paskirsto rajono savivaldybės administracijos gautą korespondenciją irprenumeruojamą spaudą;

2. DVS registruojarajono savivaldybėsmero potvarkius, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais, tvarko jų registrą, veda apskaitą, daro kopijas bei nustatytais terminais perduoda saugoti rajono savivaldybės administracijos archyvui;

3. Kiekvieną dieną rašo užsakymus AB „Lietuvos paštas“,tvarko rajono savivaldybės administracijos siunčiamą korespondenciją bei veda jos apskaitą;

4. Išsiunčia irpriima dokumentus faksu;

5. Perduoda ir priima telefonogramas;

6. DVS registruoja paraiškas rajono savivaldybės bei rajono savivaldybės administracijos skelbiamiems konkursams, teikia informaciją konkursų dalyviams dėl konkurso vietos ir laiko;

7. DVS registruoja rajono savivaldybės, rajono savivaldybės administracijossudaromas sutartis, siunčiamuosius ir gautus dokumentus, juos skenuoja. Gautus dokumentus DVS persiunčia rajono savivaldybės merui, rajono savivaldybės mero pavaduotojui, rajono savivaldybės administracijos direktoriui, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, siunčiamuosius dokumentus išsiunčia, veda šių dokumentų apskaitą;

8. DVS registruoja asmenųskundus bei prašymus, veda jų apskaitą, juos skenuoja bei DVS siunčiarajono savivaldybės administracijos vadovamsrezoliucijoms užrašyti. Prižiūri, kad atsakymai į gautus prašymus bei skundus būtų išsiųsti rezoliucijose nurodytais terminais;

9. Atsakinėja į telefono skambučius ir sujungia su reikiamu vietiniu abonentu;

10. Priima rajono savivaldybės lankytojus, suteikia jiems informaciją žodžiu ir telefonu apie rajono savivaldybės vadovų, rajono savivaldybės administracijos vadovų sprendžiamus klausimus, priėmimo laiką bei kitais rajono savivaldybės administracijos darbo klausimais;

11. Prižiūri gyventojųpas rajono savivaldybės merą, rajono savivaldybės mero pavaduotoją, rajono savivaldybės administracijos direktorių priėmimo tvarką;

12. VadovaudamasisDokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, tvarko siunčiamuosius ir gautus dokumentus, juos skirsto pagal dokumentacijos plano bylas susirašinėjimo klausimais bei nustatytu laiku perduoda rajono savivaldybės administracijos archyvui;

13. Oficialių priėmimų rajono savivaldybėje metu aptarnauja svečius, ruošia kavą;

14. Aptarnauja rajono savivaldybės administracijos elektroninį paštą,Lietuvos savivaldybių asociacijos DVS;

15.Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

16. Vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės mero pavaduotojo, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo bei Skyriaus vedėjo su Skyriausfunkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti rajono savivaldybės strateginiai tikslai.