Vyr. specialistė - Jolanta Čerkauskienė

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Teisės aktų nustatyta tvarka aptarnauja savivaldybės administracijos klientus, teikia įstatymų nustatytą viešojo administravimo subjekto informaciją savivaldybėje apsilankiusiems asmenims bei telefonu.

2. Organizuoja gyventojų priėmimą pas savivaldybės merą, savivaldybės mero pavaduotoją, savivaldybės administracijos direktorių.

3. Rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus.

4. Esant reikalui, teikia konsultacijas savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojams valstybinės kalbos vartojimo klausimais.

5. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais, tvarko jų registrą, veda apskaitą.

6. Tvarko savivaldybės administracijos siunčiamą korespondenciją bei veda jos apskaitą.

7. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja paraiškas savivaldybės bei savivaldybės administracijos skelbiamiems konkursams, teikia informaciją konkursų dalyviams dėl konkurso vietos ir laiko.

8. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja savivaldybės siunčiamuosius ir gautus dokumentus, juos skenuoja. Gautus dokumentus persiunčia savivaldybės merui, savivaldybės mero pavaduotojui, savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, siunčiamuosius dokumentus išsiunčia, veda šių dokumentų apskaitą.

9. Registruoja savivaldybės ir savivaldybės administracijos sudaromas sutartis, jas paskirsto į bylas pagal dokumentacijos planą.

10. Išsiunčia ir priima dokumentus faksu, atsakinėja į telefono skambučius ir sujungia su reikiamu vietiniu abonentu.

11. Vadovaudamasis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, tvarko siunčiamuosius ir gautus dokumentus, juos skirsto pagal dokumentacijos plano bylas susirašinėjimo klausimais bei nustatytu laiku perduoda savivaldybės administracijos archyvui.

12. Pavaduoja Dokumentų ir informacijos skyriaus savivaldybės vyr. kalbos tvarkytoją jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, derina rengiamų teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.

13. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo bei skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

14. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimą bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimą.

15. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės administracijos ir skyriaus metinius veiklos planus.

16. Planuoja savo darbą ir rengia jo ataskaitas.