Vyr. specialistė - Laima Jauniškienė

DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su:

2.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

2.2. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis.

3. Išmanytidokumentų rengimo, derinimo ir įforminimo taisyklesbeidokumentų valdymo procedūrų aprašą, taikyti šiuos teisės aktus rengiant, derinant irįforminant bei apskaitantdokumentus.

4. Mokėti:

4.1. Vieną iš užsienio kalbų (vokiečių, anglų arba rusų) A 2 lygiu;

4.2. Naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

4.3. Valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4. Taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4.5. Dirbti rajono savivaldybės naudojama posėdžių valdymo sistema;

4.6. Dirbti rajono savivaldybės administracijos naudojama dokumentų valdymo sistema „DocLogix“;

4.7.Dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

5. Gebėti:

5.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Rašo ir pasirašo pirmojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuriam pirmininkauja apygardos rinkimų komisijos pirmininkas, protokolą;

2. Rengia mero potvarkių projektus apie rajono savivaldybės tarybos posėdžių sušaukimą ir kitus oficialius mero pasirašytus pranešimus apie rajono savivaldybės tarybos posėdžius ir juos skelbia vietinėje spaudoje;

3. Mero vizuotus sprendimų projektus registruoja dokumentų valdymo sistemoje sprendimų projektų registre;

4. posėdžių valdymo sistemoje kuria rajono savivaldybės tarybos posėdžius ir posėdžių darbotvarkes, redaguoja darbotvarkės klausimus, registruoja priimtus teisės aktus;

5. Perduoda rajono savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkę į elektroninę diskusijų ir balsavimo sistemą;

6. Rengia 1∕3 tarybos narių pasiūlymus dėl rajono savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių pakeitimo arba papildymo;

7. Rengia sprendimų projektus dėl rajono savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių pakeitimo arba papildymo;

8. Vietinėje spaudoje, posėdžių valdymo sistemoje, rajono savivaldybės interneto svetainėje bei elektroniniu paštu informuoja rajono savivaldybės tarybos narius irLietuvos Respublikos Vyriausybės atstovą Alytaus apskrityje apie vyksiančius rajono savivaldybės tarybos posėdžius;

9. Rajono savivaldybės tarybos posėdžių metu registruoja tarybos narius ir kitus posėdžio dalyvius;

10. Rašo ir pasirašo rajono savivaldybės tarybos posėdžių protokolus pagal rajono savivaldybės tarybos reglamento nustatytą tvarką; tarybos posėdžių protokolus registruoja dokumentų valdymo sistemojeprotokolų registre;

11. Rengia informacinius pranešimus apie priimtus norminius teisės aktus bei ataskaitas ir juos skelbia vietinėje spaudoje;

12. Tikslina priimtus rajono savivaldybės tarybos sprendimus, juos registruojadokumentų valdymo sistemojesprendimų registre bei „Infolex“ programoje, kurioje sprendimus skirsto pagal rubrikas; skelbia tarybos narių balsavimo rezultatus;

13. Sprendimų kopijas perduoda vykdytojams;

14. Tvirtina sprendimų ir kitų dokumentų kopijų tikrumą;

15. Esant reikalui, rašo rajono savivaldybės tarybos posėdžių stenogramas, protokolų bei sprendimų išrašus;

16. Esant reikalui,rajono savivaldybėstarybos nariams pateikia reikiamus dokumentus, supažindina juos su rajono savivaldybės tarybos posėdžių protokolais;

17. Esant reikalui, aptarnauja rajono savivaldybės tarybos komitetus;

18. Formuoja rajono savivaldybės tarybos posėdžių protokolų bei kitų dokumentų bylas ir jas atiduoda į archyvą;

19. Konsultuoja rajono savivaldybės administracijos darbuotojus ir rajono savivaldybės tarybos narius posėdžių valdymo sistemos klausimais;

20. Ne rečiau kaip kartą per metusparengia ir pateikiainformaciją apie rajono savivaldybės tarybos sprendimų vykdymąsavivaldybėsadministracijos direktoriuipagal savivaldybės administracijos skyrių ir tarnybų pateiktas ataskaitas ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų medžiagą;

21. Teikia rajono savivaldybėsinterneto svetaineiinformaciją apie rajono savivaldybės tarybą, komitetus, grupes, frakcijas, mažumą (opoziciją), komisijas bei jų veiklą, šią informaciją reguliariai atnaujina;

22. Vykdo peticijų komisijos sekretoriaus pareigas; registruoja peticijas dokumentų valdymo sistemojepeticijų registre; rašo peticijų komisijos posėdžių protokolus, juos registruoja dokumentų valdymo sistemoje peticijų komisijos protokolų registre;

23. Protokoluoja rajono savivaldybėje vykstančius prekių aukcionus, pildo aukciono vedėjo registrą;

24. Pavaduoja Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėją jo atostogų, ligos ar kitais atvejais, jei dėl ligos, atostogų darbe nėra kito pavaduojančio asmens, – savivaldybės vyriausiojo kalbos tvarkytojo;

25. Pagal kompetenciją seka įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

26.Dalyvauja įgyvendinant rajono savivaldybė sstrateginį plėtros planą, rajono savivaldybės administracijos ir Skyriaus metinius planus;

27.Planuoja savo veiklą bei įgyvendinaSkyriaus vedėjo patvirtintą savivaldybės vyriausiojo specialisto metinį veiklos planą;

28. Rengia savo veiklos ataskaitas;

29. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių beiDokumentų ir informacijos skyriausnuostatų reikalavimus;

30. Vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

31. Savo darbą organizuoja vadovaudamasis rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, rajono savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir Dokumentų ir informacijos skyriaus nuostatais.