Vedėja - Danguolė Barauskienė

DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – rajono savivaldybės) tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti.

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

3.3. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos programa;

3.4. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.5. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus.

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.2. rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei rajono savivaldybės institucijų sprendimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

2. Dalyvauja įgyvendinant rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, rajono savivaldybės strateginį veiklos planą ir rajono savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

3. Organizuoja Skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas, atlieka kitas užduotis ir pavedimus;

4. Rengia Skyriaus nuostatus ir pagal Skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus bei pareiginius nuostatus;

5. Dalyvauja rengiant savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

6. Kontroliuoja rajono savivaldybės tarybos, rajono savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, rajono savivaldybės administracijos raštvedybą;

7. Prižiūri rajono savivaldybės administracijos bei likviduotų įmonių archyvų tvarkymą pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus;

8. Derina rajono savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių bei rajono savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įmonių ir įstaigų dokumentacijos planus, registrų sąrašus bei nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus ir jų tęsinius;

9. Teikia metodinę pagalbą, organizuoja seminarus ir konsultacijas raštvedybos ir archyvo tvarkymo klausimais rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir rajono savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų bei įmonių darbuotojams;

10. Kontroliuoja rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir rajono savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įmonių bei įstaigų dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir naudojimą bei perdavimą archyvui;

11. Kontroliuoja rajono savivaldybės mero potvarkių bei pavedimų, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei pavedimų Skyriaus veiklos klausimais vykdymą;

12. Vizuoja likviduojamų įmonių savininkų ar likvidatorių prašymus, derina priimamų saugoti į archyvą dokumentų apyrašus ir tvirtina priėmimo-perdavimo aktus;

13. Užtikrina sėkmingą rajono savivaldybės administracijos kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos funkcionavimą;

14. Nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus bei skundus;

15. Dalyvauja rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procese;

16. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;

17. Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;

18. Atsako už Skyriuje esančias materialines vertybes;

19. Rengia pagal kompetenciją rajono savivaldybės ir rajono savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

20. Dalyvauja rajono savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;

21. Organizuoja asmenų prašymų bei skundų nagrinėjimą ir interesantų aptarnavimą taikant „vieno langelio“ principą Lazdijų rajono savivaldybėje;

22. Administruoja Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainę;

23. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

24. Pagal kompetenciją seka įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

25. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos teikimą rajono savivaldybės interneto svetainei Skyriaus kompetencijos klausimais;

26. Vykdo rajono savivaldybės mero ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.