Vyr. specialistas - Almantas Padimanskas


PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 24 d.
įsakymu Nr. 10V-919 

TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė), pirminei teisinei pagalbai teikti, savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumui užtikrinti, ginti savivaldybės interesus visų lygių teismuose.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje  teisės srityje.

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


  
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, studijų kryptis – teisė;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, civilinę, administracinę, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą;
5.2. teikia informaciją ir priima prašymus iš asmenų, siekiančių įgyti nukentėjusio nuo 1939 –1990 metų okupacijos statusą;  
5.3. pagal įgaliojimus atstovauja savivaldybei, jos sudarytoms institucijoms ir savivaldybės administracijai visų instancijų teismuose ir išankstinio ginčo nagrinėjimo institucijose;
5.4. derina savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu pasirašomas sutartis;
5.5. rengia ir atnaujina dažniausiai naudojamų savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių šablonus (pavyzdžius);
5.6. rengia savivaldybės administracijos sutarčių rengimo, sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašą ir prireikus inicijuoja jo pakeitimus;
5.7. prireikus derina savivaldybės tarybos sprendimų projektus, savivaldybės mero potvarkių bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.8. konsultuoja teisiniais klausimais ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovus, savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos darbuotojus, savivaldybės įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių darbuotojus;
5.9. vykdo korupcijos prevenciją bei kontrolę savivaldybėje, užtikrina veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą savivaldybės administracijoje;
5.10. rengia savivaldybės korupcijos prevencijos programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų projektus, korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitas bei teikia tvirtinti savivaldybės tarybai;
5.11. atlieka veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus, pagal kompetenciją;
5.13. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimi, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.14. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.15. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


 
VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.