Vyr. specialistas - Almantas Padimanskas

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, studijų sritis – socialiniai mokslai, studijų kryptis – teisė;

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, viešųjų pirkimų organizavimą, civilinę, administracinę, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.3. Mokėti:

6.3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema,

6.3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

6.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

6.3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

6.3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. Gebėti:

6.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

6.5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. Konsultuoja teisiniais klausimais savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovus, savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos darbuotojus, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus;

7.2. Tikrina, ar rengiami savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai atitinka galiojančius teisės aktus, nustatyta tvarka juos derina;

7.3. Tikrina, ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, rengiamos sutartys atitinka galiojančius teisės aktus, kad nebūtų pažeidžiami teisėti savivaldybės interesai, bei nustatyta tvarka jas derina;

7.4. Prireikus padeda savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rengti sutarčių projektus;

7.5. Pagal įgaliojimus atstovauja savivaldybei, jos sudarytoms institucijoms ir savivaldybės administracijai visų instancijų teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo institucijose;

7.6. Ruošia teismams procesinius dokumentus;

7.7. Siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą, gautus iš teismų vykdomuosius dokumentus pateikia vykdyti antstoliams, atstovauja vykdymo procese;

7.8. Surašo administracinio nusižengimo protokolus pagal savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus;

7.9. Pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;

7.10. Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui ir Skyriaus vedėjui teisės klausimais;

7.11. Organizuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;

7.12. Teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą (teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinės teisės, administracinio proceso teisės, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės ir kitų teisės sričių klausimais, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus; padeda parašyti prašymus kreipiantis antrinės teisinės pagalbos bei užpildyti metinę turto deklaraciją;

7.13. Registruoja pareiškėjus pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnale.

7.14. Rengia ir pateikia ataskaitas nustatyta tvarka apie pirminės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą praėjusiais metais;

7.15. Teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės interneto svetainėje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais informuoja vietos gyventojus apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;

7.16. Teikia informaciją ir priima prašymus iš asmenų, siekiančių įgyti nukentėjusio nuo 1939 –1990 metų okupacijos statusui gauti. Gautus asmenų prašymus teikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo (LGGRT) centrui;

7.17. Gavęs nukentėjusiojo nuo 1939–1990 metų okupacijos dalyvio statuso pažymėjimą iš LGGRT centro, apie tai informuoja asmenį ir perduoda jam gautus dokumentus;

7.18. Rengia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos sutarčių rengimo, sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašą ir prireikus inicijuoja jo pakeitimus;

7.19. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

7.20. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.21. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

7.22. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

7.23. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

7.24. Rengia savo veiklos ataskaitas;

7.25. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.