Vyr. specialistas - Almantas Buckiūnas

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti:

6.1.1. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.3. Mokėti:

6.3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

6.3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

6.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

6.3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. Gebėti:

6.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

6.5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. Atsižvelgdamas į Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Skyriaus vedėjui ir savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

7.2. Supažindina pasirašytinai savivaldybės administracijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su jų pareigybių aprašymais, kontroliuoja, kad visos pareigybės turėtų pareigybių aprašymus;

7.3. Rengia dokumentų dėl savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo projektus;

7.4. Formuoja savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas;

7.5. Tvarko savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimų apskaitą ir išdavimą;

7.6. Rengia ir teikia pranešimus „Sodrai“ apie priimtus ir atleistus savivaldybės administracijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

7.7. Kasmet iki vasario 28 d. parengia savivaldybės administracijos darbuotojų atostogų suteikimo grafiko projektą;

7.8. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, komandiruočių, taip pat mero potvarkių dėl mero, mero pavaduotojo, mero patarėjo, mero padėjėjo ir administracijos direktoriaus komandiruočių projektus;

7.9. Rengia savivaldybės mero potvarkių dėl savivaldybės įstaigų (biudžetinių ir viešųjų) vadovų komandiruočių projektus;

7.10. Rengia savivaldybės administracijos tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašą ir prireikus inicijuoja jo pakeitimus;

7.11. Organizuoja darbo sutarčių sudarymą, vykdymą, nutraukimą, o keičiantis darbo sutarties sąlygoms, užtikrina jų tinkamą įforminimą su savivaldybės administracijos darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis;

7.12. Kontroliuoja terminuotų darbo sutarčių pasibaigimo terminus;

7.13. Pildo darbo sutarčių registracijos žurnalą;

7.14. Rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl atlyginimų nustatymo, priemokų skyrimo savivaldybės administracijos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, projektus;

7.15. Supažindina pasirašytinai savivaldybės administracijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su drausminėmis nuobaudomis;

7.16. Rengia ir teikia statistikos duomenis, ataskaitas valstybės institucijoms apie savivaldybės administracijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

7.17. Kontroliuoja, kad savivaldybės administracijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, būtų pasitikrinę sveikatą;

7.18. Pildo Juridinio skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

7.19. Organizuoja darbo sutarčių sudarymą su darbus dirbančiais asmenimis pagal Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą;

7.20. Tvarko savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis Valstybės tarnautojų registre;

7.21. Kontroliuoja, kad nebūtų viršytas savivaldybės tarybos nustatytas didžiausias leistinas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius savivaldybės administracijoje;

7.22. Teikia informaciją į savivaldybės interneto svetainę apie savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pasikeitimus;

7.23. Registruoja Juridiniame skyriuje gautus savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, prašymus;

7.24. Veda personalo duomenis į buhalterinės apskaitos programą;

7.25. Organizuoja savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą;

7.26. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka rengia kreipimusis į Specialiųjų tyrimų tarnybą;

7.27. Kontroliuoja, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

7.28. Prireikus rengia rašytines rekomendacijas dėl priemonių, kurių darbuotojas turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis;

7.29. Atlieka Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sekretoriaus pareigas;

7.30. Pagal savo kompetenciją rengia kitus savivaldybės administracijos dokumentus;

7.31. Atlieka kito Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto personalui funkcijas jo atostogų, ligos ir kitais atvejais jo nesant;

7.32. Informuoja savivaldybės administracijos direktorių ir duomenis tvarkančius savivaldybės administracijos darbuotojus apie jų prievoles pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitus Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą;

7.33. Stebi, kaip savivaldybės administracijoje laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

7.34. Konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 straipsnį;

7.35. Kontroliuoja pagal savo kompetenciją, kaip vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą savivaldybės administracijoje;

7.36. Analizuoja savivaldybės administracijos darbuotojų poreikį dalyvauti mokymuose duomenų apsaugos tema ir susijusius auditų rezultatus;

7.37. Bendradarbiauja su priežiūros institucija, t. y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;

7.38. Analizuoja asmens duomenų apsaugos pažeidimų savivaldybės administracijoje priežastis ir išvadas teikti savivaldybės administracijos direktoriui, apibendrina ir kaupia informaciją apie pažeidimus, siekiant įgyvendinti pažeidimų prevenciją;

7.39. Pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;

7.40. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

7.41. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.42. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

7.43. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

7.44. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

7.45. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka teikia departamentui informaciją apie socialinius darbuotojus, dirbančius Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje;

7.46. Rengia studentų praktikos atlikimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje organizavimo tvarkos aprašą ir prireikus inicijuoja jo pakeitimus;

7.47. Rengia savo veiklos ataskaitas;

7.48. Vykdo savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.