Vyr. specialistė - Lina Visockienė

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 19 d.
įsakymu Nr. 10V-1028  


TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė), ginti savivaldybės interesus visų lygių teismuose, organizuoti viešuosius pirkimus bei užtikrinti, kad viešųjų pirkimų klausimais priimti sprendimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose teisės ir viešųjų pirkimų organizavimo srityse.

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, civilinę, administracinę, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, rengia ir keičia savivaldybės administracijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planą, teikia jį tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;
5.2. savivaldybės dokumentų valdymo ir apskaitos sistemoje derina savivaldybės administracijos pirkimų organizatorių parengtas tiekėjų apklausos pažymas;
5.3. pagal savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktas paraiškas ir dokumentus prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti bei pagal patvirtintą viešųjų pirkimų planą parengia pirkimo dokumentus ir teikia viešųjų pirkimų komisijai svarstyti, o viešųjų pirkimų komisijai pritarus, pateikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
5.4. užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų paskelbta apie viešąjį pirkimą, kai skelbimas apie viešąjį pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka yra privalomas,
5.5. organizuoja viešųjų pirkimų komisijos posėdžius ir juos protokoluoja;
5.6. tiekėjams prašant ar savo iniciatyva, teisės aktų nustatyta tvarka rengia pirkimo sąlygų patikslinimus, paaiškinimus ir teikia viešųjų pirkimų komisijai svarstyti, nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas dėl savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų, teikia išvadas dėl pateiktų pretenzijų, raštu informuoja tiekėjus apie pirkimo procedūrų eigą;
5.7. užtikrina savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vidaus kontrolę (nuo paskelbimo iki ataskaitų pateikimo);
5.8. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms institucijoms kasmet iki vasario 1 d. teikia visų per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių, kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus pirkimus ar kai sudarytos pirkimo sutarties nereikalaujama paskelbti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, ataskaitą ir kitas pirkimo procedūrų ataskaitas;
5.9. kaupia ir analizuoja informaciją apie administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą, atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų perduoda informaciją administracijos struktūrinių padalinių specialistams, rengiantiems pirkimo dokumentus;
5.10. rengia ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui įsakymų dėl viešųjų pirkimų iniciatorių bei viešųjų pirkimų organizatorių skyrimo projektus ir prireikus inicijuoja jų pakeitimus;
5.11. organizuoja viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimo organizatorių nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymą, šiuos dokumentus registruoja;
5.12. teisės aktų nustatyta tvarka viešina informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir (ar) savivaldybės interneto svetainėje;
5.13. rengia savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą bei prireikus inicijuoja jo pakeitimus;
5.14. prireikus derina savivaldybės tarybos sprendimų projektus, savivaldybės mero potvarkių bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu pasirašomas sutartis;
5.15. prireikus pagal įgaliojimus atstovauja savivaldybei, jos sudarytoms institucijoms ir savivaldybės administracijai visų instancijų teismuose ir išankstinio ginčo nagrinėjimo institucijose;
5.16. prireikus teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą;
5.17. atlieka kito Skyriaus vyriausiojo specialisto (viešiesiems pirkimams) funkcijas jo atostogų, ligos ir kitais atvejais, jo nesant;
5.18. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal kompetenciją;
5.19. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimi, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.20. konsultuoja procedūriniais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovus, savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos darbuotojus, savivaldybės įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių darbuotojus;
5.21. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.22. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai. 
 

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________