Vyr. specialistė - Lina Talandytė

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, studijų sritis – socialiniai mokslai, studijų kryptis – teisė;

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, civilinę, administracinę, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.3. Mokėti:

6.3.1. dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema,

6.3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

6.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

6.3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

6.3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. Gebėti:

6.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

6.5. žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. Pagal savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pateiktą informaciją dėl numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo nustato būsimų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes ir kasmet iki kovo 15 d. parengia savivaldybės administracijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų sąrašo projektą bei teikia jį tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;

7.2. Pagal savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją rengia, pildo ir keičia kalendoriniais metais savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų sąrašą;

7.3. Analizuoja vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, Skyriaus vedėjui teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;

7.4. Savivaldybės dokumentų valdymo ir apskaitos sistemoje derina savivaldybės administracijos pirkimų organizatorių parengtas tiekėjų apklausos pažymas;

7.5. Pagal savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktas paraiškas ir dokumentus prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti bei pagal patvirtintą viešųjų pirkimų sąrašą parengia pirkimo dokumentus ir teikia nuolatinei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijai (toliau – viešųjų pirkimų komisija) svarstyti, o viešųjų pirkimų komisijai pritarus, pateikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;

7.6. Rengia pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus, pranešimų tiekėjams projektus bei kitą viešųjų pirkimų komisijos darbui reikalingą informaciją bei dokumentaciją;

7.7. Organizuoja viešųjų pirkimų komisijos posėdžius ir vykdo viešųjų pirkimų komisijos sekretoriaus pareigas;

7.8. Rengia savivaldybės administracijos teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia juos tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;

7.9. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas dėl savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų, teikia išvadas dėl pateiktų pretenzijų;

7.10. Raštu informuoja tiekėjus apie pirkimo procedūrų eigą;

7.11. Rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai:

7.11.1. prašymus viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir vykdymo klausimais,

7.11.2. paklausimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais,

7.11.3. skelbimus apie viešuosius pirkimus,

7.11.4. pirkimo procedūrų ataskaitas,

7.11.5. skelbimus apie pirkimo sutarčių ar preliminariųjų sutarčių sudarymą,

7.11.6. kasmet iki vasario 1 d. visų per kalendorinius metus atliktų vidaus sandorių ataskaitą,

7.11.7. kasmet iki vasario 1 d. visų per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių, kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus pirkimus ar kai sudarytos pirkimo sutarties nereikalaujama paskelbti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, ataskaitą,

7.11.8. kitus teisės aktais reikalaujamus dokumentus;

7.12. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka tvarko viešųjų pirkimų dokumentaciją ir rengia perdavimui į savivaldybės administracijos archyvą;

7.13. Konsultuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;

7.14. Teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus;

7.15. Rengia ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui įsakymų dėl viešųjų pirkimų iniciatorių bei viešųjų pirkimų organizatorių skyrimo projektus ir prireikus inicijuoja jų pakeitimus;

7.16. Registruoja viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimo organizatorių pasirašytas nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus;

7.17. Teisės aktų nustatyta tvarka viešina informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

7.18. Rengia savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos viešųjų pirkimų proceso procedūros aprašą bei prireikus inicijuoja jų pakeitimus;

7.19. Prireikus konsultuoja teisiniais klausimais savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovus, savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos darbuotojus, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus;

7.20. Prireikus tikrina, ar rengiami savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai atitinka galiojančius teisės aktus, nustatyta tvarka juos derina;

7.21. Prireikus tikrina, ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, rengiamos sutartys atitinka galiojančius teisės aktus, kad nebūtų pažeidžiami teisėti savivaldybės interesai, bei nustatyta tvarka jas derina;

7.22. Atlieka kito Skyriaus vyriausiojo specialisto (viešiesiems pirkimams) funkcijas jo atostogų, ligos ir kitais atvejais, jo nesant;

7.23. Užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų paskelbta apie viešąjį pirkimą, kai skelbimas apie viešąjį pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka yra privalomas;

7.24. Prireikus pagal įgaliojimus atstovauja savivaldybei, jos sudarytoms institucijoms ir savivaldybės administracijai visų instancijų teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo institucijose;

7.25. Prireikus ruošia teismams procesinius dokumentus;

7.26. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;

7.27. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

7.28. Saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

7.29. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.30. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

7.31. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

7.32. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

7.33. Prireikus teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą (teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinės teisės, administracinio proceso teisės, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės ir kitų teisės sričių klausimais, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus; padeda parašyti prašymus kreipiantis antrinės teisinės pagalbos bei užpildyti metinę turto deklaraciją;

7.34. Rengia savo veiklos ataskaitas;

7.35. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.