Vyr. specialistė - Adelė Sukackienė

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.3. Mokėti:

6.3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema,

6.3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

6.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

6.3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

6.3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. Gebėti:

6.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

6.5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. Atsižvelgdamas į savivaldybės strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Skyriaus vedėjui ir savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

7.2. Atlieka savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) savivaldybės administracijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui ir savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgdamas į teisės aktuose savivaldybės administracijai nustatytus uždavinius;

7.3. Atlieka savivaldybės administracijos darbuotojų sudėties analizę ir personalo strategijos planavimą;

7.4. Padeda savivaldybės administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

7.5. Padeda savivaldybės administracijos darbuotojams įgyvendinti teisę į karjerą savivaldybės administracijoje;

7.6. Padeda savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti naujų darbuotojų adaptavimą ir integravimą savivaldybės administracijoje;

7.7. Organizuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą ir konsultuoja savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais;

7.8. Supažindina pasirašytinai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus su jų pareigybių aprašymais, kontroliuoja, kad visi valstybės tarnautojai turėtų pareigybių aprašymus;

7.9. Organizuoja konkursus į savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigas;

7.10. Rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų projektus;

7.11. Skaičiuoja valstybės politikų ištarnautus Lietuvos valstybei metus, savivaldybės ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;

7.12. Tvarko savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą;

7.13. Formuoja savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų asmens bylas;

7.14. Rengia ir teikia pranešimus SODRAI apie priimtus ir atleistus savivaldybės ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus;

7.15. Rengia savivaldybės mero potvarkių dėl savivaldybės mero, mero pavaduotojo, mero patarėjo ir mero padėjėjo atostogų suteikimo projektus;

7.16. Kasmet iki vasario 28 d. parengia savivaldybės administracijos darbuotojų atostogų suteikimo grafiko projektą;

7.17. Organizuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

7.18. Supažindina pasirašytinai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus su tarnybinės veiklos vertinimo rezultatais;

7.19. Padeda savivaldybės administracijos direktoriui formuoti savivaldybės administracijos personalo mokymo prioritetus, sudaro savivaldybės administracijos darbuotojų metinius mokymo planus ir organizuoja jų įgyvendinimą;

7.20. Organizuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus;

7.21. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų savivaldybės administracijoje gerinimo;

7.22. Tvarko savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų duomenis Valstybės tarnautojų registre;

7.23. Įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnautojų teisę dirbti kitą darbą;

7.24. Padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

7.25. Kontroliuoja, kad nebūtų viršytas savivaldybės tarybos nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų skaičius savivaldybės administracijoje;

7.26. Formuoja biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų asmens bylas;

7.27. Organizuoja savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų procedūras ir tvarko jų dokumentus;

7.28. Supažindina pasirašytinai savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus su jų pareigybių aprašymais, kontroliuoja, kad visi vadovai turėtų pareigybių aprašymus;

7.29. Rengia savivaldybės mero potvarkių dėl atostogų suteikimo savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams projektus;

7.30. Organizuoja savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų darbo sutarčių sudarymą, vykdymą, nutraukimą, o keičiantis darbo sutarties sąlygoms, užtikrina jų tinkamą įforminimą;

7.31. Veda personalo duomenis į buhalterinės apskaitos programą;

7.32. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka rengia kreipimusis į Specialiųjų tyrimų tarnybą;

7.33. Teikia informaciją Valstybės tarnautojų registrui apie asmenis, dirbančius savivaldybės administracijoje, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;

7.34. Rengia savivaldybės korupcijos prevencijos programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų projektus bei teikia tvirtinti savivaldybės tarybai;

7.35. Rengia savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitas bei teikia tvirtinti savivaldybės tarybai;

7.36. Organizuoja ir kontroliuoja, kaip savivaldybės tarybos patvirtintos korupcijos prevencijos programos įgyvendinamos savivaldybėje;

7.37. Analizuoja ir, jeigu reikia, suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi, paviešina kitiems savivaldybės administracijos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus savivaldybės administracijoje;

7.38. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai užtikrinti, su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

7.39. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės įstaigos veikloje, kad savivaldybės administracijoje nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;

7.40. Atlieka Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sekretoriaus pareigas;

7.41. Supažindina pasirašytinai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus su tarnybinėmis nuobaudomis;

7.42. Atlieka savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, kuriems sueina 65 m., tarnybos laiko kontrolę;

7.43. Rengia ir teikia statistikos duomenis, ataskaitas valstybės institucijoms apie savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus;

7.44. Kontroliuoja, kad savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai būtų pasitikrinę sveikatą;

7.45. Organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

7.46. Atlieka kito Skyriaus vyriausiojo specialisto personalui funkcijas jo atostogų, ligos ir kitais atvejais jo nesant;

7.47. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

7.48. Saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

7.49. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.50. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

7.51. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

7.52. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

7.53. Rengia savo veiklos ataskaitas;

7.54. Vykdo savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.