Vedėjas - Kęstutis Jasiulevičius


PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. 10V-952


TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS
 PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui ir organizuoti Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą.

III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjas vykdo bendrosios veiklos sričių, Skyriaus vidaus administravimo ir teisės funkcijas.


IV SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti:
4.1.1. aukštąjį universitetinį išsilavinimą, studijų kryptis – teisė;
4.1.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, teisėkūrą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešųjų pirkimų organizavimą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, civilinius santykius, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.5. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.
 


V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vedėjas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto atsakomybes ir funkcijas skyriaus darbuotojams, rengia darbuotojų pareigybių aprašymus bei kontroliuoja darbuotojams pavestų funkcijų ir užduočių vykdymą;
5.2. pagal įgaliojimus atstovauja Lazdijų rajono savivaldybei (toliau – savivaldybė), jos sudarytoms institucijoms ir savivaldybės administracijai visų instancijų teismuose, išankstinio ginčo nagrinėjimo institucijose ir atstovauja vykdymo procese;
5.3. derina savivaldybės tarybos sprendimų projektus, savivaldybės mero potvarkių bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, prireikus – savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu pasirašomas sutartis;
5.4. konsultuoja teisiniais klausimais, procedūriniais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovus, savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos darbuotojus, savivaldybės įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių vadovus;
5.5. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus, prireikus – savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių pagal kompetenciją projektus bei atlieka pasirašytų sutarčių vykdymo kontrolę;
5.6. prireikus pagal kompetenciją dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų paramai gauti ir įgyvendinant projektus;
5.7.  bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.8. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.9. vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.