Vedėjas - Kęstutis Jasiulevičius

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti:

6.1.1. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, studijų sritis – socialiniai mokslai, studijų kryptis – teisė;

6.1.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, teisėkūrą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešųjų pirkimų organizavimą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, civilinius santykius, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;

6.3. Mokėti:

6.3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos programa,

6.3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

6.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

6.3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

6.3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. Gebėti:

6.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

6.5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

7.1. Dalyvauja įgyvendinant Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginį plėtros planą, Savivaldybės strateginį veiklos planą ir Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

7.2. Padeda įgyvendinti Savivaldybės institucijų suformuotą politiką Skyriaus nuostatuose numatytose srityse;

7.3. Laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;

7.4. Skyriaus veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;

7.5. Organizuoja Skyriaus darbą,siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, deleguoja (paskirsto) funkcijas Skyriaus darbuotojams;

7.6. Rengia Skyriaus nuostatus ir pagal Skyriaus darbuotojų veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus;

7.7. Kontroliuoja, kaip Skyriaus darbuotojai vykdo Skyriaus nuostatuose ir pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, atlieka užduotis ir pavedimus;

7.8. Konsultuoja teisiniais klausimais Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vadovus, Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos darbuotojus, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus;

7.9. Tikrina, ar rengiami Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektai atitinka galiojančius teisės aktus, nustatyta tvarka juos derina;

7.10. Prireikus tikrina, ar Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, rengiamos sutartys atitinka galiojančius teisės aktus, kad nebūtų pažeidžiami teisėti Savivaldybės interesai, bei nustatyta tvarka jas derina;

7.11. Pagal įgaliojimus atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai visų instancijų teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo institucijose;

7.12. Ruošia teismams procesinius dokumentus;

7.13. Siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą, gautus iš teismų vykdomuosius dokumentus pateikia vykdyti antstoliams, atstovauja vykdymo procese;

7.14. Surašo administracinio nusižengimo protokolus pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus;

7.15. Pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;

7.16. Teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui personalo, teisės ir viešųjų pirkimų klausimais;

7.17. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus Skyriaus veiklos klausimais;

7.18. Saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

7.19. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.20.Dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, komitetų posėdžiuose, kuriuose svarstomi Skyriaus veiklos klausimai;

7.21. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

7.22. Organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

7.23. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;

7.24. Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;

7.25. Vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.